Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Mięczak zakaźny u dzieci – czy leczyć?

Mięczak zakaźny u dzieci - czy leczyć?

Słowa kluczowe: mięczak zakaźny, zakażenie wirusowe, dzieci, pokswirus, leczenie
Mięczak zakaźny (molluscum contagiosum) jest wirusowym zakażeniem skory i błon Eluzowych, szczególnie często występującym u małych dzieci oraz młodych dorosłych. Choroba ma zazwyczaj przebieg łagodny i ustępuje samoistnie w ciągu kilku miesięcy. U pacjentów z obniżona odpornością lub atopowym zapaleniem skory obserwuje się cięższy i przewlekły jej przebieg.
Rozpoznanie mięczaka zakaźnego ustala się zwykle na podstawie obrazu klinicznego. Leczenie choroby pozostaje kontrowersyjne. Dostępnych jest wiele metod terapeutycznych, jednak brakuje jednoznacznych wystandaryzowanych danych wskazujących na przewagę aktywnego leczenia nad postawa wyczekująca. W przypadkach o ciężkim przebiegu, z towarzyszącym nadkażeniem, bólem, ryzykiem bliznowacenia, bądź z istotnym wpływem na jakość życia dziecka niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie leczenia.
Metodę terapii należy dostosować indywidualnie, z uwzględnieniem wieku pacjenta, stanu jego odporności, liczby i lokalizacji zmian skórnych oraz preferencji rodziców i dziecka.

Molluscum contagiosum in children – should we treat?

Key words: molluscum contagiosum, viral infection, children, poxvirus, treatment
Molluscum contagiosum is a common viral infection of the skin and mucous membranes, occurring especially often in children and young adults. The disesase is usually mild and resolves spontaneously within few months. In patients with immune deficiency or atopic dermatitis the course is more severe and chronic. Diagnosis of molluscum contagiosum is usually based on clinical picture. The treatment remains controversial.
There are many strategies, but no clear standardized recommendations indicating the superiority of active treatment over the attitude of watch and wait. In severe cases, accompanied by superinfection, pain, risk of scarring or significant impact on the quality of a child's life immediate introduction of treatment is necessary.
The method of therapy should be individualized, considering the patient's age, status of immunity, number and location of lesions and preferences of parents and child.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku