Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Łuszczyca wieku dziecięcego – analiza retrospektywna 83 pacjentów

Łuszczyca wieku dziecięcego – analiza retrospektywna 83 pacjentów
Streszczenie
Słowa kluczowe: łuszczyca, dzieci, leczenie
Wstęp: łuszczyca u 1/3 pacjentów ma początek przed 20. rokiem życia i stanowi 4% wszystkich dermatoz występujących do 16. r.ż.
Cel pracy: Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej pacjentów z łuszczycą wieku dziecięcego.
Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano 83 pacjentów poniżej 18. r.ż. hospitalizowanych z powodu łuszczycy zwyczajnej w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB w latach 2009–2014. Analizowano płeć, wiek chorych, schorzenia współistniejące, czynniki wyzwalające, obraz kliniczny i stosowane leczenie.
Wyniki: W badanej grupie 36 pacjentów było płci męskiej (43%) i 47 płci żeńskiej (57%).
Wiek chorych wynosił od 2 do 17 lat, średnio 12,8 roku. Najczęściej chorowały dzieci powyżej 10. r.ż. (50,6%). Dodatni wywiad rodzinny w kierunku łuszczycy miało 51 pacjentów (61%).
Wystąpienie pierwszych zmian łuszczycowych u ponad 16% pacjentów wiązało się z infekcją górnych dróg oddechowych, u 6% ze stresem.
Wśród czynników zaostrzających dominowały infekcje wirusowe (20,5%) i bakteryjne zapalenie gardła (6%). U ponad 60% pacjentów obserwowano współwystępowanie innych schorzeń.
W badaniach laboratoryjnych u 47% pacjentów wykazano wzrost miana antystreptolizyny O (ASO), u 20,5% pacjentów podwyższone wskaźniki stanu zapalnego. W terapii u wszystkich dzieci stosowano leczenie miejscowe, u 48% włączono fototerapię UVB o wąskim spektrum, u 6% – acytretynę.
Wnioski: Potwierdzono częstsze występowanie łuszczycy wieku dziecięcego u pacjentów powyżej 10. r.ż. oraz szczególny związek z infekcjami i stresem. łuszczyca w populacji dziecięcej ma zazwyczaj przebieg łagodny i leczenie miejscowe jest na ogół wystarczające.

Infant psoriasis – retrospective analysis of 83 patients
Summary
Key words: psoriasis, children, treatment
Introduction: Psoriasis is a chronic inflammatory disease of the skin, which in 1/3 of patients begins before the age of 20 and accounts for 4% of all dermatosis occuring up to 16 y.o. Childhood psoriasis often differs epidemiology, clinical and therapeutic possibilities compared to adults.
Aim: The aim of the study was a retrospective analysis of medical records of patients with childhood psoriasis.
Material and methods: We retrospectively analyzed 83 patients under 18 y.o. Hospitalized with psoriasis vulgaris in the Department of Dermatology and Venereology in Bialystok in the years 2009–2014. Gender and age of patients, comorbidities, triggers, clinical course of the di-sease and used treatment were analyzed.
Results: In the studied group 36 patients were male (43%) and 47 females (57%). The age of patients ranged from 2 to 17 years, average 12.8 years. Most suffered children over 10 y.o. (50.6%), followed by 5–10 years (33.73%), and less than 5 years (15.67%). Family history of psoriasis was positive in 51 patients (61.4%). First appearance of psoriasis was associated with upper respiratory tract infections in 16% of the patients and in 6% with stress. Among the factors exacerbating viral infections (20.5%) and bacterial pharyngitis (6%) dominated. In over 60% of patients comorbidities were observed. In laboratory examinations 47% of the patients had antistreptolysin O titer increased and 20.5% had levels of inflammation indicators elevated. In the treatment of all children topical therapy was used. In 48% of patients narrow band UVB phototherapy and in 6% acitretin were enrolled.
Conclusions: The analysis confirmed the increased incidence of childhood psoriasis in patients aged over 10 y.o and its association with infections, stress and inflammatory indicators. Psoriasis in the pediatric population is usually mild and local treatment is usually sufficient.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku