Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Zakażenia grzybicze skóry u dzieci – retrospektywna charakterystyka kliniczna i epidemiologiczna

Zakażenia grzybicze skóry u dzieci – retrospektywna charakterystyka kliniczna i epidemiologiczna

Słowa kluczowe: grzybica, grzybice u dzieci, epidemiologia
Wprowadzenie: Zakażenia grzybicze należą do częstych chorób skóry u dzieci. Trudności diagnostyczne wynikają z odmiennego nierzadko obrazu klinicznego i charakterystyki epidemiologicznej w porównaniu do pacjentów dorosłych.
Cel pracy: Analiza retrospektywna dokumentacji medycznej pacjentów pediatrycznych z infekcjami grzybiczymi skóry.
Materiały i metody: Analizie poddano pacjentów poniżej 18. r.ż. leczonych z powodu zakażeń grzybiczych skóry w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB w latach 2006–2015.
Wyniki: W ww. okresie 15 dziewczynek i 15 chłopców hospitalizowano z powodu zakażeń grzybiczych skóry. Najczęściej chorowały dzieci < 6. r.ż. (40%), z przewagą dziewczynek. Pierwsze zmiany skórne pojawiły się od 1 tygodnia do 2,5 roku przed hospitalizacją. Najczęściej występowała grzybica skóry gładkiej (80%), rzadziej – owłosionej skóry głowy (57%); ich współwystępowanie obserwowano u 40% pacjentów. Grzybica głęboka wystąpiła u 29% dzieci w obrębie skóry głowy, u 6% w obrębie brody (u 1 pacjenta doszło do nadkażenia bakteryjnego i deformacji podbródka). Grzybicę paznokci rozpoznano u 7% dzieci. W badaniu mikologicznym najczęściej stwierdzano dermatofity z rodzaju Trichophyton (43%) oraz drożdżaki (16%). W 63% przypadków zidentyfikowano źródło infekcji. Ponad 1/3 pacjentów zgłaszała towarzyszący świąd. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono monocytozę (53%) i podwyższony poziom markerów zapalnych (30%). Dermatozy współistniejące wystąpiły u 20% pacjentów (zwykle AZS, łuszczyca i świerzb). Leczenie miejscowe stosowano u wszystkich pacjentów, u 83% włączono leczenie doustne.
Wnioski: Potwierdzono równie częste występowanie grzybicy skóry u dzieci obu płci. Ze względu na częstość zakażeń grzybiczych powinny być one uwzględnione w diagnostyce różnicowej dermatoz dziecięcych. Wczesne rozpoznanie i leczenie zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażenia i zmniejsza ryzyko powikłań.

Fungal skin infections in children – retrospective clinical and epidemiologic characteristics

Key words: tinea, cutaneous fungal infections in children, epidemiology
Introduction: Fungal infections are common dermatoses among children. They may pose diagnostics problems as it may differ from adults both clinically and epidemiologically.
The aim of study: A retrospective analysis of medical records of patients with fungal skin infections.
Material and methods: We retrospectively analyzed patients under 18 years of age hospitalized with fungal infections in the Department of Dermatology and Venereology in Bialystok between 2006 and 2015.
Results: In the analyzed period 15 boys and 15 girls were hospitalized for fungal skin infections. The average age of children was 7.9 years. Children under 6 years of age (40%) with predominance of girls suffered the most often. The history of skin lesions ranged from 1 week to 2.5 years. Most frequent was tinea cutis glabrae diagnosed in 24 patients (80%), then tinea capitis in 17 patients (57%), involvement of both localizations was observed in 12 patients (40%). Tinea profunda was noted in 29% of children with lesions over the scalp. One patient had profound lesion within the chin with bacterial coinfection and deformation. Onychomycosis was diagnosed in 7%. Trichophyton species (43%) and yeast (16%) occured most commonly. In 63% the source of infection was identified. Over one-third of patients complained of pruritus. Of the laboratory deviations monocytosis (53%) and increased levels of inflammatory markers (30%) were noted. The other co-dermatoses which occurred in 20% were atopic dermatitis, psoriasis or scabies. Topical antifungals were administered in the treatment of all children and oral treatment in 83%.
Conclusions: Fungal skin infections are commonly observed in pediatric population. The analysis showed equal incidence of the disease in both sexes. In order to reduce the transmission of the infection and to minimize the risk of further complications in the differential diagnosis of skin lesions in children fungal infections should always be considered and treated.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku