Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Pieluszkowe zapalenie skóry – elementy diagnostyki różnicowej najczęstszej dermatozy okresu niemowlęcego

Pieluszkowe zapalenie skóry – elementy diagnostyki różnicowej najczęstszej dermatozy okresu niemowlęcego

Słowa kluczowe: pieluszkowe zapalenie skóry, obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa
Terminem „pieluszkowe zapalenie skóry” – PZS (ang. nappy rash, napkin dermatitis – ND; diaper dermatitis – DD) określa się wszystkie dermatozy związane z używaniem pieluszki. Zmiany skórne w przebiegu PZS są zlokalizowane dokładnie w miejscu przylegania pieluszki. Ich morfologia jest zróżnicowana. Najczęściej pojawia się rumień, a także zmiany rumieniowo-złuszczające, połyskujące grudki, nawet nadżerki. W codziennej praktyce wskazane jest rozróżnienie pierwotnego pieluszkowego zapalenia skóry (tzw. właściwe pieluszkowe zapalenie skóry) oraz wtórnego pieluszkowego zapalenia skóry.
Ten użyteczny podział, zaproponowany dekadę temu przez Scheinfelda, umożliwia oddzielenie PZS – traktowanego jako forma kontaktowego zapalenia skóry związanego z podrażnieniem (ang. irritant diaper dermatitis – IDD, frictional diaper dermatitis) – od dużej grupy schorzeń, które rozwijają się w okolicy genitalnej niezależnie od noszonej przez dziecko pieluszki albo ulegają zaostrzeniu przez pieluszkę.

Diaper dermatitis – differential diagnosis of the most prevalent cutaneous disease in infants

Key words: diaper dermatitis, clinical presentation, differential diagnosis
Term ”napkin dermatitis” – ND (nappy rash, diaper dermatitis – DD) – specifies all dermatosis related to the use of napkins. Cutaneous changes in the course of ND are localized exactly where the napkin adhere to the skin. The morphology of changes is differentiated. Most often it is erythema, erythema and exfoliation, pearly papules, or even erosions. In a daily practice it is advised to distinguish original napkin dermatitis and secondary napkin dermatitis. This useful separation, proposed a decade ago by Scheinfeld, allows us to separate napkin dermatitis – treated as a form of irritant diaper dermatitis (IDD, frictional diaper dermatitis) – from wide group of diseases developing in the anogenital area independently of the napking weared by the child or exacerbated by the napkin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku