Dermatologia Dziecięca - archiwum chronologiczne

Wydawany od 2011 roku pierwszy na polskim rynku magazyn medyczny poświęcony tej specjalności, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adresowany głównie do lekarzy pediatrów, dermatologów i alergologów

« Powrót do listy artykułów

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie alergii pokarmowej

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie alergii pokarmowej

nr 2 (06)/listopad 2013

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie alergii pokarmowej

Słowa kluczowe: alergia na pokarmy, profilaktyka, diagnostyka, leczenie, dzieci

Alergia na pokarmy (AP) jest szeroko rozpowszechnionym, a w dodatku narastającym schorzeniem, szczególnie w populacji wieku rozwojowego. Najczęstszym rodzajem AP u dzieci jest alergia na białka mleka krowiego (ABMK). Trudności w rozpoznawaniu AP i wynikające z nich konsekwencje stanowią wyzwanie współczesnej medycyny. Do podstawowych narzędzi diagnostycznych AP należą: wywiad, dieta eliminacyjna, badanie fizykalne, ocena sIgE in vivo i in vitro oraz doustne próby prowokacyjne, które niezmiennie od lat pozostają złotym standardem diagnostycznym.
Mimo prób wprowadzania nowych modeli leczenia kluczowe znaczenie ma stale właściwie skonstruowana dieta eliminacyjna. Zalecane zasady prewencji pierwotnej AP to: karmienie naturalne, stosowanie mieszanek mlekozastępczych częściowo lub wysoko hydrolizowanych oraz wprowadzanie pokarmów stałych między 4.-6. m.ż. Takie postępowanie może prowadzić do zahamowania ?marszu alergicznego?, a zatem do zmniejszenia częstości chorób alergicznych.

Prophylaxis, diagnostics and treatment of food allergy

Key words: food allergy, prevention, diagnostics, treatment, children

Food allergy (FA) is a widespread and growing additive disease, especially in children and adolescents. The most popular kind of FA is cow milk allergy (CMA). Difficulties in diagnosing FA and their consequences are the challenge for contemporary medicine. The basic diagnostic tools for FA include: history, elimination diet, physical examination, assessment of specific IgE in vivo and in vitro and oral food challenges, that consistently over the years remain the gold standard.
Despite attempts to introduce new models of treatment, it is essential to properly construct elimination diet. Recommended rules for the primary prevention of FA contain: breastfeeding, the use of extensively or partially hydrolysed formulas of milk substitutes and the introduction of solid foods between 4-6th month. Such procedure may lead to the inhibition of "allergic march" and in that way reduce the incidence of allergic diseases.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku