Zasady recenzowania

Zasady recenzowania artykułów w czasopiśmie „Dermatologia Dziecięca”

Zasady recenzowania artykułów w czasopiśmie naukowym „Dermatologia Dziecięca” są zgodne z „Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce”, opublikowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.pdf

Do przygotowania recenzji wyznacza się Recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor.

Recenzowanie odbywa się na zasadzie „double-blind review” – pomiędzy Autorem/Autorami tekstu a Recenzentami zostaje zachowana pełna, obustronna anonimowość.

Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów lub wydań nie są ujawniane, a raz do roku na stronie internetowej czasopisma jest publikowana lista Recenzentów współpracujących z Redakcją.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu, wraz z uzasadnieniem i propozycjami ewentualnych poprawek.

Recenzent wraz z artykułem otrzymuje formularz recenzji oraz informację o terminie, w jakim ma dostarczyć recenzję do Redakcji.

Autor otrzymuje recenzję do wglądu i ma zapewniony anonimowy kontakt z Recenzentem za pośrednictwem Redakcji.

W sytuacjach spornych zostaje wyznaczony dodatkowy Recenzent.

Zasady recenzowania wraz z formularzem recenzji dostępne są na stronie internetowej czasopisma, a Regulamin publikacji drukowany w każdym wydaniu.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku