Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wybranych parametrów czynnościowych skóry po zabiegach łączonych z zastosowaniem peelingów z kwasem glikolowym oraz mikrodermabrazji

nr 2 (91)

Ocena wybranych parametrów czynnościowych skóry po zabiegach łączonych z zastosowaniem peelingów z kwasem glikolowym oraz mikrodermabrazji

słowa kluczowe: zabiegi łączone, kwas glikolowy, mikrodermabrazja, bariera naskórkowa, parametry czynnościowe skóry
Wstęp: Rozwój dermatologii estetycznej i kosmetologii spowodował powstanie wielu technik zabiegowych mających istotny wpływ na poprawę funkcji czynnościowych bariery naskórkowej. Należą do nich zabiegi złuszczania naskórka (peelingi chemiczne i mechaniczne). Ich działanie polega na złuszczeniu zmian chorobowych i/lub wad kosmetycznych, znajdujących się w naskórku bądê naskórku i skórze właściwej. Peelingi chemiczne wykonuje się z zastosowaniem m.in. alfa-hydroksykwasów (AHAs). Mikrodermabrazja korundowa jest peelingiem mechanicznym z wykorzystaniem kryształów korundu.
Połączenie zabiegów mikrodermabrazji z peelingami chemicznymi zwiększa zaplanowany efekt kosmetyczny.
Doniesienia o zachowaniu się parametrów czynnościowych skóry, takich jak wartość pH, stopień natłuszczenia i nawilżenia oraz wartości TEWL po zastosowaniu tych zabiegów są nieliczne, a ich wyniki różnią się.
Celem pracy była ocena wpływu ww. zabiegów łączonych na wybrane parametry czynnościowe skóry, takie jak: pH, TEWL, stopień natłuszczenia i nawilżenia.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 26 kobiet w wieku 25-65 lat (x = 41,38 lat, SD ± 12,95). Wykonano 6 zabiegów, naprzemiennie 3 peelingi mechaniczne i 3 chemiczne w obrębie skóry twarzy w odstępach 2-tygodniowych. W zabiegach mikrodermabrazji używano ciśnienia od 0,20 bara (53 mmHg) do 0,30 bara (79,5 mmHg). Stężenie użytego kwasu glikolowego było wzrastające i wynosiło 30%, 50% i 70%. Pomiary parametrów czynnościowych skóry wykonywano przed serią zabiegów i po niej, a także w czasie odległym – po 2 i 4 tygodniach, przy użyciu urządzenia MPA-5 firmy Courage & Khazaka z różnymi sondami (pH-meter PH905, Sebumeter SM815, Tewameter TM300 i Corneometer CM825).
Wyniki: W oparciu o otrzymane wyniki badań nie zauważono istotnego wpływu zabiegów łączonych na wartość stopnia natłuszczenia skóry, jej pH oraz TEWL. Wykazano natomiast istotny statystycznie wpływ zabiegów na poprawę nawilżenia skóry (p < 0,001).
Wnioski: Wykazano przydatność urządzenia MPA-5 w ocenie efektywności wykonywanych zabiegów. Połączenie mikrodermabrazji korundowej i peelingów z kwasem glikolowym wykazało poprawę funkcji barierowej naskórka manifestującą się zwiększeniem stopnia nawilżenia skóry. Nie stwierdzono znamienności statystycznej wyników pomiarów natłuszczenia skóry, wartości pH oraz TEWL.

Evaluation of selected biophysical skin parameters after combined treatments with the use of glycolic acid peels and microdermabrasion

key words: combined treatments, glycolic acid, microdermabrasion, epidermal barrier, biophysical skin parameters
Introduction: The development of aesthetic dermatology and cosmetology gave rise to a number of aesthetic techniques, which have a significant impact on improving the function of the epidermal barrier. These include exfoliation treatments such as chemical and mechanical peels. They act by desquamation of lesions and/or cosmetic defects, located in the epidermis or epidermis and dermis. Chemical peels are performed using a variety of chemical compounds, including alpha-hydroxy acids (AHAs). Aluminium oxide crystals microdermabrasion is a mechanical peeling with the use of abrasive agents such as corundum crystals. The combination of microdermabrasion treatments with chemical peels increases planned cosmetic effect.
Reports of the changes of the biophysical skin parameters such as pH degree, sebum levels and the degree of skin hydration and TEWL values after applying these treatments are few, and their results vary.
The aim of this study was to evaluate the impact of combined treatments on selected biophysical skin parameters such as: pH degree, sebum and hydration levels and TEWL values.
Material and Methods: The study group consisted of 26 women aged 25 to 65 years (mean age 41.38 years, SD ± 12.95). Six treatments, alternating 3 mechanical peels and 3 chemical peels were taken in the facial skin at 2 weeks intervals. Microdermabrasion procedures used the device pressure of 0.20 bar (53 mmHg) to 0.30 bar (79.5 mmHg), and the concentration of glycolic acid was increasing amounted 30 %, 50% and 70 %. Measurements of the biophysical skin parameters were made before and after a series of treatments, and during a distant time, i.e., after 2 and 4 weeks upon their completion, using a MPA-5 Courage & Khazaka device with various probes such as pH-meter PH905, Sebumeter SM815, Tewameter TM300 and Corneometer CM825.
Results: Based on the obtained results any significant impact of the combined treatment on the value of sebum levels, pH degree of the skin and TEWL values was not noted. It has been shown a statistically significant effect of the combines treatments to improve the skin hydration level (p < 0.001).
Conclusions: The usefulness of the MPA -5 device in the evaluation of the effectiveness of treatments has been shown. The combination of both types of treatments such as microdermabrasion and glycolic acid peels showed the improvement in skin barrier function manifested by an increase in the skin hydration level. There were no statistically signification results of sebum, pH and TEWL measurements.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku