Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena częstości oraz względnego ryzyka występowania nowotworów złośliwych różnych narządów w populacji chorych na łuszczycę i ich rodzin

nr 3 (92)

Ocena częstości oraz względnego ryzyka występowania nowotworów złośliwych różnych narządów w populacji chorych na łuszczycę i ich rodzin

słowa kluczowe: łuszczyca, rodzinne ryzyko nowotworów
Wstęp: Łuszczyca dotyczy 2% populacji światowej i stanowi bardzo znaczący problem epidemiologiczny. Jest przewlekłą, zapalną dermatozą, charakteryzującą się nadmierną proliferacją naskórka. To jedna z najczęstszych chorób występujących rodzinnie. Patogeneza tej jednostki jest ściśle związana z zaburzeniami odpowiedzi immunologicznej. W świetle aktualnych badań zaburzenia te – wraz z przewlekłym stanem zapalnym trwającym w przebiegu łuszczycy, a także stosowaniem leczenia immunosupresyjnego – mogą przyczyniać się do zwiększenia predyspozycji do rozwoju nowotworów złośliwych.
Celem pracy jest porównanie częstości występowania nowotworów złośliwych i wieku zachorowania wśród rodzin pacjentów z łuszczycą oraz wśród zdrowej populacji, a także ocena ryzyka względnego zachorowania na nowotwory złośliwe.
Materiał i metody: Grupa badana liczyła 3252 osoby, w tym 517 pacjentów chorujących na łuszczycę i ich krewnych pierwszego stopnia rekrutowanych z północno-zachodniego rejonu Polski. W przeprowadzonym badaniu porównano częstość występowania nowotworów złośliwych oraz wieku ich zdiagnozowania u osób z rodzin łuszczycowych i w ogólnej populacji polskiej, na podstawie danych uzyskanych z Krajowego Rejestru Nowotworów.
Względne ryzyko występowania nowotworów złośliwych oceniono przez porównanie częstości występowania nowotworów złośliwych różnych narządów obserwowanej w grupie badanej a oczekiwanej w populacji generalnej. Częstość oczekiwaną wyliczono na podstawie współczynników surowych dla zachorowań na nowotwory złośliwe z podziałem na płeć i grupy wiekowe.
Wyniki: Wykazano 196 nowotworów złośliwych wśród badanych z rodzin obciążonych łuszczycą. Porównując uzyskane dane do przewidywanej częstości występowania nowotworów złośliwych w populacji, nie wykazano istotnej różnicy (p = 0,7931). Porównując obserwowane oraz oczekiwane częstości występowania nowotworów złośliwych, stwierdzono istotnie wyższą od oczekiwanej częstość występowania chłoniaków Hodgkina u mężczyzn z rodzin łuszczycowych w porównaniu z populacją generalną (p = 0,002). Obserwowano również wyższą częstość występowania czerniaka wśród kobiet z rodzin łuszczycowych (p = 0,26) oraz białaczek (p = 0,26) i raków krtani, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn z rodzin obciążonych łuszczycą (p > 0,19).
Wnioski: Wyniki przedstawionych badań sugerują zwiększone ryzyko chłoniaków Hodgkina wśród mężczyzn z rodzin chorych na łuszczycę. Dalsze badania pozwoliłyby potwierdzić uzyskane wyniki i zweryfikować potrzeby wdrożenia procedur badań profilaktycznych w kierunku powyższych nowotworów.

Evaluation of frequency and relative risk of various organs cancers prevalence in psoriatic patients’ population and their families

key words: psoriasis, family cancer risk
Introduction: Psoriasis affects 2% of world-wide population, constituting a significant epidemiologic issue. It is a chronic, inflammatory dermatosis that is characterized by increased epidermal proliferation. Psoriasis stands for one of the most commonly occurring diseases with family history. It’s pathogenesis is strictly connected with immunologic disorders. According to recent investigations, above mentioned dysfunctions additionally to chronic inflammation in the course of psoriasis and the usage of immunosuppressive treatment, may be a cause enlarging the development of predisposition.
The aim of the study: The aim of the study was to establish the frequency of malignant neoplasmas occurrence in patients with family history towards psoriasis as well as in healthy population, according to the onset of disease. One also estimated an relaive risk of malignant neoplasmas occurrence in the future in examined group.
Material and methods: The examined group comprised 3252 individuals, with 517 patients suffering from psoriasis and their Ist grade relatives, that were recruited in north-west region of Poland. In the examination, a comparison of malignant neoplasmas occurrence as well as their onset was performed between psoriatic patients with their relatives and general polish population on the basis of the National Cancer Register data. The relative risk of malignant neoplasmas occurrence was appraised by comparing the observed frequency of diseases appearance in the examined group and expected onset of neoplasmas of different organs in general population. The expected frequency was calculated on the basis of strict factors for malignant neoplasmas occurrence considering gender and age of individuals.
Results: One stated that 196 malignant neoplasmas occurred among examined families with psoriasis. Comparing obtained results to expected frequency of malignant neoplasmas in general population, no significant difference was found (p=0.7931). Comparing the observed and expected frequencies of malignant neoplasmas occurrence, one stated significantly higher than expected frequency of Hodgkin’s lymphoma appearance among males with family history towards psoriasis than in general population (p=0.002). One also observed higher frequencies of melanomas occurrence among females from psoriatic families (p=0.26), leukemias (p=0.26) and larynx cancers among females and males with family history towards psoriasis (p > 0.19).
Conclusions: Presented results suggest increased risk of Hodgkin’s lyphoma among males with family history towards psoriasis. Continuation of investigations would allow to confirm the obtained results and verify the requirement to initiate procedures of prophylactic examinations towards above mentioned neoplasmas.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku