Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena inteligencji emocjonalnej oraz poczucia stygmatyzacji u klientek gabinetów kosmetologicznych

Ocena inteligencji emocjonalnej oraz poczucia stygmatyzacji u klientów gabinetów kosmetologicznych

Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, stygmatyzacja, kosmetologia, dermatologia estetyczna
Wstęp: W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie zabiegami z dziedziny dermatologii estetycznej i kosmetologii. Wspomagają one terapię niektórych chorób oraz zapobiegają procesom starzenia się skóry. Pacjentki coraz chętniej poddają się też zabiegom inwazyjnym, aby poprawić wygląd lub zniwelować niedoskonałości. Parametry psychologiczne, jakimi charakteryzują się pacjentki salonów kosmetologicznych, mogą mieć wpływ na częstość poddawania się zabiegom, stopień zadowolenia z uzyskanych efektów oraz rodzaj wybieranych procedur.
Celem pracy była ocena inteligencji emocjonalnej i poczucia stygmatyzacji u pacjentów gabinetów kosmetologicznych oraz problemów skórnych występujących w badanej grupie osób.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 51 kobiet (w wieku 18-69 lat, średnia = 35,5), korzystających z zabiegów w salonach kosmetologicznych. Wykorzystano autorską ankietę demograficzno-kosmetyczną oraz kwestionariusze psychologiczne: kwestionariusz INTE Shuttera i wsp. (polska adaptacja Ciechanowicz, Jaworowska, Matczak) i skalę stygmatyzacji pacjentów z chorobami skóry Evers i wsp. (wersja polska Szepietowski, Reich). Uzyskane dane zostały ocenione przez psychologa, a następnie poddane analizie opisowej i statystycznej przy użyciu programu STATISTICA.
Wyniki: Poprawę samopoczucia po pobycie w salonie kosmetologicznym deklarowało aż 82% respondentek. Wśród badanych 29 osób (57%) cierpiało z powodu dolegliwości skórnych, z czego 25% kobiet zgłaszało się z nimi tylko do kosmetologów. Średni wynik wskaźnika inteligencji emocjonalnej wśród badanych wynosił (INTE) 126,94, co według norm odpowiada wartości dość wysokiej (zakres INTE 33-165). Ważny jest fakt, że aż 40 spośród badanych pacjentek nie wykazywało żadnych cech poczucia stygmatyzacji związanej z aktualnymi zmianami skórnymi, a jedynie u 11 kobiet stwierdzono niewielkie cechy stygmatyzacji.
Wnioski: Brak stygmatyzacji i stosunkowo wysoki poziom inteligencji emocjonalnej u pacjentek gabinetów kosmetologicznych wskazują na niezwykle korzystny efekt oddziaływania profesjonalnych kosmetologów na funkcjonowanie pacjentek z chorobami skóry. Wzmocnienie współpracy pomiędzy dermatologami a kosmetologami niewątpliwie doprowadziłoby do optymalizacji wyników leczenia kosmeto-dermatologicznego.

Evaluation of emotional intelligence and stigmatization in patients of beauty parlours

Key words: emotional intelligence, stigmatization, cosmetology, aesthetic dermatology
Introduction: Increasing interest in cosmetology and aesthetic dermatology is observed in the last years. Procedures from these disciplines play an important complimentary role in dermatological therapy of numerous skin diseases and ageing prevention. Patients are more and more willing to ask for more invasive aesthetic procedures in order to get rid of skin deficiencies. Psychological parameters of beauty palours patients could influence frequency and satisfaction level of the procedures chosen to be performed on these patients.
The aim of the study was to evaluate emotional intelligence and stigmatization feelings in patients of beauty palours and skin problems in this group of patients.
Material and methods: The study was performed on 51 female patients (aged 18-69 years, mean 35.5) of beauty palours. The following questionnaires were used: authors’ own socio-demographic questionnaire, INTE questionnaire by Shutter et al (Polish adaptation by Ciechanowicz et al) evaluating emotional intelligence, stigmatization scale by Evers et al (Polish adaptation by Szepietowski and Reich). The obtained results were evaluated by a co-author psychologist and statistical analysis performed (STATISTICA).
Results: Mood improvement after visit in beauty parlours was reported by 82% of patients. Twenty-nine (57%) of examined patients suffered from skin problems and 25% of them were consulted by cosmetologists. The mean emotional intelligence level was 126.94 which signifies the high value, according to the norms (INTE 33-165). It is important that 40 of examined patients show no stigmatization related to actual skin lesions and only in 11 women low stigmatization level was ascertained.
Conclusion: The absence of stigmatization and relatively high level of emotional intelligence in beauty parlours patients point out at the beneficial effect of cosmetologists activities’ influence on patients with skin problems. Amplification of the cooperation between dermatologists and cosmetologists would undoubtedly lead to the optimization of cosmeto-dermatological treatment results.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku