Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Mechanizmy stymulacji fibroblastów wywołanej roztworem TCA-H2O2

Mechanizmy stymulacji fibroblastów wywołanej roztworem TCA-H2O2

Słowa kluczowe: kwas trójchlorooctowy, fibroblasty, peelingi, nadtlenek wodoru
Regeneracyjne właściwości TCA, z punktu widzenia efektów klinicznych, zostały szeroko opisane już ponad 100 lat temu. Obserwowana poprawę skory po aplikacji TCA w wysokim stężeniu przypisywano procesowi gojenia się tkanek, ktory był uruchamiany w wyniku ich kontrolowanego uszkodzenia przez poparzenie chemiczne. Nie mówiono wówczas o bezpośrednim działaniu samej substancji.
W zależności od użytego stężenia można było uzyskać poszczególne stopnie poparzenia, a więc TCA mógł być stosowany w bezpieczny sposób jako peeling o rożnym stopniu penetracji (od powierzchownych do głębokich).
Innowacyjne połączenie TCA z nadtlenkiem wodoru (H2O2) otwiera nowe możliwości przeskórnej regeneracji tkanek. Preparat pozwala na wykorzystanie działania TCA bez jego agresywnych efektów, w połączeniu z właściwościami nadtlenku wodoru. Roztwór stymuluje receptory na fibroblastach i wpływa na przebudowę macierzy pozakomórkowej. Badania przedkliniczne i kliniczne wykazały agresywne działanie TCA, jego właściwości regeneracyjne w tkankach skórnych, a jednocześnie istotna rolę w umożliwianiu penetracji do skory H2O2 o niskim stężeniu (tzw. H2O2 low).
Formuła chemiczna zawierająca kwas TCA w stężeniu 33% oraz H2O2 uzyskała patent w Unii Europejskiej, w Japonii, Australii i jest aktualnie na etapie rejestracji w USA.

Mechanisms of fibroblasts stimulation caused by TCA-H2O2 solution

Key words: trichloroacetic acid, fibroblasts, peelings, hydrogen peroxide
Regenerative properties of trichloroacetic acid (TCA), in terms of clinical effects, have been already broadly described over 100 years ago. The observed improvement of skin condition after application of high concentration TCA was put down to the process of tissue healing, started due to controlled injury caused by chemical burn. It hasn’t been said about direct action of this substance itself.
Dependent on used concentration the adequate burn degree is possible to achieve, so TCA could been used safely as a peeling with varying penetration degree (from superficial to deep). Innovative connection of TCA with hydrogen peroxide (H2O2) gives new opportunities of transdermal tissue regeneration. Preparation let to use the action of TCA without its aggressive effects, with properties of hydrogen peroxide. The solution stimulates the receptors of fibroblasts and influence on extracellular matrix rebuilding. Preclinical and clinical studies showed aggressive action of TCA, its regenerative propperties in skin tissues and simultaneously important role in allowing to penetration of low H2O2.
Chemical formulation containing 33% of TCA and H2O2 obtained a patent in European Union, in Japan, Australia and its registration process in USA is actually in progress.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku