Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Łuszczyca jako niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego

Łuszczyca jako niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego

Słowa kluczowe:
choroby sercowo-naczyniowe, łuszczyca, zespół metaboliczny, profilaktyka pierwotna i wtórna
Badania epidemiologiczne ostatnich lat wykazały związek łuszczycy z chorobami sercowo-naczyniowymi.
Korelacja ta jest szczególnie silna u osób z ciężka postacią choroby. Zwiększona zapadalność pacjentów z łuszczyca na choroby serca i naczyń wynika ze wspólnej zapalnej patogenezy łuszczycy i miażdżycy oraz częstszego występowania w przebiegu łuszczycy takich czynników ryzyka, jak cukrzyca, dyslipidemia, otyłość oraz nadciśnienie tętnicze krwi.
Mimo wyników licznych badań naukowych, które przemawiają za teza, że łuszczyca może stanowić niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, świadomość ogólnoustrojowych powikłań choroby wydaje się niewystarczająca nie tylko wśród lekarzy pierwszego kontaktu, lecz także dermatologów.
Niezbędna jest zmiana podejścia do chorego z ciężka łuszczyca, uwzględniająca wielospecjalistyczna opiekę nad nim, a także wdrażanie do codziennej praktyki zasad profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) chorób serca i naczyń w tej grupie pacjentów.

Psoriasis as an independent cardio-vascular risk factor

Key words:
cardiovascular diseases, psoriasis, metabolic syndrome, primary and secondary prophylaxis
Resent epidemiological studies have proved correlation between psoriasis and cardiovascular diseases. This association is significant in patients with severe form of disease. Increased cardiovascular morbidity is due to common inflammatory pathogenesis of psoriasis and atheromatosis and frequent incidence of such cardiovascular risk factors like diabetes, dyslipidemia, obesity, hypertension among psoriatic patients.
Despite of the results of many researches supporting the thesis that psoriasis may be the independent cardiovascular risk factor the awareness of systemic complications of psoriasis seems to be insufficient not only among general practitioners but also among dermatologists. It is necessary to change the attitude towards patient with severe psoriasis, not only including interdisciplinary care but also the implementation of cardiovascular disease prophylaxis in every-day clinical practice.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku