Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metoda terapii fotodynamicznej w dermatologii. Stan aktualny w Polsce i perspektywy rozwoju

Metoda terapii fotodynamicznej w dermatologii. Stan aktualny w Polsce i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe: fototerapia, metoda PDT, ALA, diody sLED
Metoda fotodynamiczna stała się istotnym uzupełnieniem klasycznych metod leczenia nowotworów - radio- i chemioterapii - jak również alternatywą dla resekcji chirurgicznych. Zastosowania terapii obejmują m.in. dermatologię, ginekologię, urologię, stomatologię. Znajduje ponadto coraz większe zastosowanie przy leczeniu zakażeń bakteryjnych, grzybiczych, pasożytniczych i wirusowych. Jednak ponad 70% aplikacji klinicznych dotyczy dermatologii, a jedynymi praktycznie stosowanymi uczulaczami są kwas 5-aminolewulinowy (ALA) oraz jego ester metylowy. W artykule podano najważniejsze polskie kliniki stosujące tę terapię w codziennej działalności i przedstawiono perspektywy jej rozwoju.
Podstawowym warunkiem szerszego stosowania jest rejestracja polskiego, taniego preparatu i wykorzystanie do naświetlania ekonomicznego, monochromatycznego źródła światła typu sLED o optymalnych parametrach.

Photodynamic therapy method in dermatology. Actual state in Poland and perspectives of the development
Key words: phototherapy, PDT method, ALA, sLED diodes
Photodynamic method became an important complement to classical methods of tumors treatment - radio- and chemotherapy - and also an alternative for surgical resections. Applications of the therapy includes i.e. dermatology, gynaecology, urology and stomatology. Furthermore, its usage is increasing in the treatment of bacterial, fungal, parasitic and viral infections. Over 70% of clinical applications concerns dermatology and the only practically used sensitizers are 5-alpha-linolenic acid (ALA) and its methyl ester. The paper lists the most important Polish clinics using phototherapy in daily practice and perspectives of its development. Basic condition for wider usage of this method is a registration of Polish inexpensive preparation and using for illumination an economical, monochromatic light source, like sLED, with optimal parameters.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku