Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie opatrunku z biocelulozy w leczeniu ran oparzeniowych

Zastosowanie opatrunku z biocelulozy w leczeniu ran oparzeniowych
Słowa kluczowe: oparzenia, celuloza bakteryjna, leczenie
Wstęp: Celuloza bakteryjna (ang. microbial cellulose - MC) to biomateriał uniwersalny. Ze względu na zwiększone zainteresowanie produktami inżynierii tkankowej w zakresie regeneracji narządów uszkodzonych lub chorych celuloza pochodzenia mikrobiologicznego może stać się podstawowym materiałem w szeregu rozmaitych zabiegów medycznych. Niedawno wykazano, że wykorzystanie celulozy bakteryjnej pochodzącej od bakterii Acetobacter xylinum może być bardzo korzystne w leczeniu powierzchownych i głębokich oparzeń skóry II° i III°.
Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie skuteczności działania opatrunków zawierających celulozę bakteryjną w leczeniu ran oparzeniowych.
Materiał i metody: W badaniu klinicznym przeprowadzonym na 77 pacjentach materiały opatrunkowe oparte na MC były stosowane bezpośrednio na świeże oparzenia, obejmujące maksymalnie 9-18% powierzchni ciała (ang. total body surface area - TBSA). W badaniach tych zostały wykorzystane następujące analizy: makroskopowe obserwacje rany, wysięków i wzrostu naskórka, testy mikrobiologiczne i badania histopatologiczne. Rany były bardzo dobrze izolowane od środowiska zewnętrznego przy zastosowaniu membran MC.
Wyniki: Ze względu na wyjątkową, trójwymiarową nanostrukturę błony MC naśladują naturalną powierzchnię rany na poziomie nanoskali oraz stwarzają optymalne, wilgotne warunki do gojenia ran i regeneracji skóry. W przypadku ran płytkich opatrunek MC przyspiesza wzrost naskórka, natomiast w ranach głębokich powoduje skrócenie czasu demarkacji martwicy. Czynniki sukcesu to (ta lista nie wyczerpuje wszystkich korzyści): wilgotne środowisko dla regeneracji tkanek, znaczne zmniejszenie bólu, specyficzna nanomorfologia celulozy bakteryjnej, która wydaje się sprzyjać interakcji komórek i ponownemu wzrostowi tkanek, istotne zmniejszenie blizn oraz łatwa i bezpieczna zmiana opatrunków w czasie leczenia oparzenia.
Wnioski: Celuloza bakteryjna jest obiecująca ze względu na wiele nowych zastosowań w leczeniu ran, wykraczających poza leczenie samych oparzeń: rany pooperacyjne, odleżyny, owrzodzenia, inżynieria tkankowa i inne.

The use of bio-cellulose dressing for the treatment of burn wounds
Key words: burns, bacterial cellulose, wound healing
Introduction: Microbial cellulose (MC) is a very versatile biomaterial. Even though it has already been successfully deployed in such diverse scientific endeavors as electronics, acoustics, and fuel cells, it is particularly well suited for the creation of unique biomedical devices which can significantly improve the healing process. Because of the increased interest in tissue engineered products for the regeneration of damaged or diseased organs, microbial cellulose may become an essential material for a diverse array of medical treatments. Microbial cellulose from Acetobacter xylinum recently has been shown to be very beneficial in the treatment of superficial second degree and deep dermal, second degree burns.
Aim of study: Aim of the study was to verify the effectiveness of dressing materials with microbial callulose in the treatment of burns.
Material and methods: In a clinical study performed on 34 patients, the MC wound dressing materials were directly applied on fresh bums covering up to 9-18% of the TBSA. The following analyses were considered during the trials: macroscopic observations of the wound and wound exudates, epidermal growth, microbiological tests, and histopathological studies. The wounds are all very well isolated from the outside environment by application of the MC membrane.
Results: Due to the unique 3-D nanostructure, MC membranes virtually replicate the wound surface at the nano-scale level and create optimal moist conditions for wound healing and skin regeneration. In shallow wounds, MC dressing promoted growth of the epidermis and in deep wounds shortened the period of scab demarcation. Factors for this success include but are not limited to the following: a moist environment for tissue regeneration; significant pain reduction; the specific microbial cellulose nano-morphology which appears to promote cell interaction and, tissue re-growth; significant reduction of scar formation; and, easy and safe release of wound care materials from the burn site during treatment.
Conclusion: Microbial cellulose promises to have many new applications in wound care that extend beyond burn applications including, but not limited to, the following: surgical wounds, bedsores, ulcers, tissue, and organ engineering.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku