Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nanosrebro w medycynie i kosmetologii – zastosowania i bezpieczeństwo

Nanosrebro w medycynie i kosmetologii – zastosowania i bezpieczeństwo
Słowa kluczowe: nanosrebro, nanocząstki srebra, mikrosrebro, toksyczność srebra, aktywność nanosrebra
Od kilkunastu lat można zaobserwować zainteresowanie świata nauki nanomateriałami. Szczególną uwagę budzą ich specyficzne właściwości. Na całym świecie rośnie rynek produktów konsumenckich.
Jednak ciągle nie istnieje spójna i jednoznaczna definicja nanomateriału.
Do częściej używanych nanomateriałów należy nanosrebro. Wykazuje ono silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe, jest chętnie wykorzystywane w szerokiej gamie produktów, w tym także w kosmetykach. Nanocząstki srebra działają na drobnoustroje w różnoraki sposób, wpływając na każdą ich właściwość. Zależnie od cech fizycznych (np. rozmiaru, kształtu) i morfologii nanocząstek można określać ich los w środowisku oraz toksyczność. Obawy dotyczące toksyczności, wpływu na środowisko naturalne i organizm ludzki dotyczą najbardziej aktywnej frakcji o rozdrobnieniu rzędu nanometrów. W ciągu ostatnich 10 lat opublikowano wiele prac odnoszących się do potencjalnej toksyczności i ekotoksyczności nanosrebra. Udowodniono, że ryzyko ekspozycji zależy od rodzaju preparatu, ilości aplikowanego produktu, regularności stosowania, płci i wieku konsumenta, drogi podania oraz cech samego nanomateriału.

Nanosilver in medicine and cosmetology – use and safety
Key words: nanosilver, silver nanoparticles, microsilver, toxicity of silver, activity of silver
The interest of scientists in nanomaterials can be observed in the last several years. Particular attention is caused by its specific properties. The market of consument products is growing every year all around the world. However consistent and explicit definition of nanomaterial still does not exist.
One of the most frequent used nanomaterial is silver. It has high antibacterial, antifungal and antiviral activity, therefore it is used in a wide range of products, also in cosmetics.
Silver nanoparticles act on germs in different ways, affecting all of their properties. Depending on physical features (i.e. size, shape) and morphology of nanoparticles their existence in the environment and toxicity can be described. Unfortunatelly, fears concerning toxicity, impact on natural environment and human organism are becoming universal. They relate to the most active fraction, with the nanometric fragmentation. In the last ten years many articles about potential toxicity and ecotoxicity of nanosilver were published. It was proved that exposition risk depands on type of preparation, amount of applicated product, regularity of usage, sex and age of consument, way of application and characteristics of particular nanomaterial.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku