Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ L-argininy na fizjologię skóry

Wpływ L-argininy na fizjologię skóry
Słowa kluczowe: L-arginina, tlenek azotu, synteza tlenku azotu, arginaza, skóra
L-arginina bierze udział w wielu procesach życiowych, lecz brakuje szczegółowych badań nad wpływem argininy na procesy fizjologiczne i patofizjologiczne zachodzące w skórze. W pracy zostały przedstawione najnowsze informację na temat funkcji L-argininy w organizmie ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem roli w fizjologii skóry. Aminokwasy zarówno proteogenne, np. L-arginina, jak i nieproteogenne wpływają na poziom nawilżenia skóry, albowiem mają zdolność wiązania cząsteczek wody i zatrzymania ich w naskórku na zasadzie oddziaływania elektrostatycznego. L-arginina pełni funkcję ruchomego bufora pH dla tkanek, w tym także dla skóry, oraz wpływa na polarność błon komórek skóry. Liczne badania wskazują, że podawanie L-argininy w patologii gojenia ran istotnie usprawnia ten proces, co obserwowano szczególnie przy ranach ciętych w cukrzycy. L-arginina zaangażowana jest w proces gojenia rany poprzez dwa szlaki metaboliczne wykorzystujące odpowiednio syntazę tlenku azotu oraz arginazę.
Jedną z najważniejszych cech L-argininy w kontekście tkanki skórnej, w tym naskórka, jest fakt, że metabolizm tego aminokwasu to źródło podstawowych składników naturalnego czynnika nawilżającego (NMF). Ograniczona dostępność L-argininy w tkance skórnej może doprowadzić do zaburzenia syntezy NO skutkującej zmniejszoną relaksacją skórnych naczyń krwionośnych oraz podstawowych składników NMF.

Effect of L-arginine on skin’ physiology
Key words: L-arginine, nitric oxide, nitric oxide synthase, arginase, skin
L-arginine plays critical role in many process in living organism. Nowadays is lack of research about influence of L-arginine on physiological and pathophysiological processes in skin. This work presents the newest information about function of L-arginine in human body which are especially focused in role of arginine which take place in physiology of skin. Proteogenic aminoacids like L-arginine and nonproteogenic are able to act on moisture level of skin, because they have an ability to bind water and retain it in epidermis due to electrostatic force. L-arginine plays a role as pH buffer for many tissues either for skin, by acting on polarity of cell membrane. A lot of research shows that supplementation of L-arginine in impaired wound healing significantly improve this process, especially in cut injuries or diabetes. L-arginine was shown to be involved in wound healing via two metabolic pathway involving nitric oxide synthase or arginase. One of the most important properties of L-arginine in the terms of skin tissue particularly in epidermis is a fact that L-arginine metabolism is source of natural moisturizing factor basic components. Limited availability of arginine in the skin tissue can disturb synthesis of nitric oxide which result in decreased vasodilation and components of NMF.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku