Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Grzybice stóp i paznokci – możliwości terapeutyczne –

Grzybice stóp i paznokci –
możliwości terapeutyczne (cz. I)

nr 5
(22)/wrzesień-październik 2002

Grzybice stóp i paznokci –
możliwości terapeutyczne (cz. I)

Coraz ważniejsza rola, jaką we współczesnym świecie odgrywa
aparycja, częste uprawianie sportów przez
mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych oraz
starzenie się populacji spowodowały, że grzybica stóp i
paznokci stała się poważnym problemem społecznym. Celem niniejszego
artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia, omówienie
profilaktyki oraz sposobów leczenia grzybicy stóp
i paznokci. Zaznaczono różnicę w częstości występowania
zakażenia w zależności od populacji, z uwzględnieniem
czynników predysponujących i sprzyjających zakażeniu.
Opisano rodzaje grzybic, ich obraz kliniczny i czynniki etiologiczne.
Znajomość tych zagadnień oraz przeprowadzenie odpowiednich badań
diagnostycznych stanowią podstawę prawidłowego rozpoznania. To zaś z
kolei umożliwia odpowiedni dobór leków, co w
połączeniu ze ścisłą współpracą lekarza z pacjentem w
procesie zwalczania zakażenia jest gwarancją sukcesu terapeutycznego.
Dokonano również (w drugiej części artykułu) przeglądu
preparatów stosowanych w leczeniu grzybicy stóp i
paznokci.

Mycosis of feet and nails – therapeutic
possibilities (I)

In a recent world factors like personal appearance, healthy lifestyle
and aging are more important for people from economically advanced
countries. This fact caused that mycosis of feet and nails became a
serious social problem. A target of this work is an approximation of
this tissue, a discussion about prophylaxis and methods of treatment.
Authors pointed differences in incidence of disease rate depending on
population, including all factors – conducive and
predisposing. Authors described different kinds of mycosis, their
clinics and etiological factors. A knowledge of these issues and proper
diagnostic examination are basic for correct diagnosis which is
necessary to make a choice of proper medication. This connected with
patient – doctor cooperation guarantees a therapeutically
success. Authors presented also (in a second part of this work) a
review of preparations used in treatment of onychomycosis and
dermatomycosis pedis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku