Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zakażenia grzybicze paznokci u pacjentów kierowanych z gabinetów podologicznych i dermatologicznych – analiza wybranych przypadków

Zakażenia grzybicze paznokci u pacjentów kierowanych z gabinetów podologicznych i dermatologicznych – analiza wybranych przypadków

Słowa kluczowe: grzybica paznokci, podologia, badanie mikologiczne, dermatofity
Wstęp: Mimo dynamicznego rozwoju wielu gałęzi medycyny zakażenia paznokci stanowią poważny problem, budzący coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy różnych specjalności oraz mikrobiologów. Są też wyzwaniem dla nowych dziedzin uzupełniających klasyczne metody leczenia, do których dołączył zawód podologa. Jedną z chorób znacznie ograniczających jakość życia pacjentów jest grzybica paznokci stóp. Właściwe rozpoznanie czynników etiologicznych w oparciu o badanie mikrobiologiczne znacznie ułatwia terapię oraz umożliwia połączenie leczenia farmakologicznego z zabiegami podologicznymi.
Materiał i metody: Celem pracy była analiza przypadków zwyrodnień paznokci stóp u 417 pacjentów kierowanych z wybranych gabinetów podologicznych oraz gabinetów dermatologicznych, z podejrzeniem zakażenia płytek paznokci stóp o etiologii grzybiczej. Przeanalizowano wyniki badań mikologicznych wykonanych w Pracowni Mikrobiologii ZDL Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie oraz w Laboratorium Synevo, w roku 2015. Wyniki zestawiono pod kątem rodzaju izolowanych grzybów, a także w zależności od wieku i płci pacjentów.
Wyniki: Poddane analizie opracowania zwracają uwagę na częstość występujących zakażeń grzybiczych w odniesieniu do chorób paznokci, a także na potrzebę wykonywania badań mikologicznych. Odsetek analizowanych zakażeń dermatofitowych (ok. 40%) zbliżony jest do danych epidemiologicznych publikowanych przez innych autorów. Wiodącym gatunkiem wśród dermatofitów jest Trichophyton rubrum (61%). Znaczny odsetek wyników dodatnich stanowią grzyby pleśniowe (28%). W przypadku zmian na paznokciach częściej z porady dermatologa lub podologa korzystają kobiety (73% przebadanych).
Wnioski: W leczeniu grzybiczych zakażeń stóp i paznokci istotną rolę odgrywa współpraca specjalistów z dziedziny dermatologii, mikrobiologii oraz podologii. Podolog może zasugerować wykonanie badania mikologicznego, stanowiącego istotny etap w postawieniu właściwej diagnozy. Zakres wykonywanych zabiegów zależy od stopnia zaawansowania procesu grzybiczego oraz czynników towarzyszących zasadniczej chorobie.

Fungal nail infections in patients referred by podologists and dermatologists – analysis of selected cases

Key words: onychomycosis, podology, mycological examination, dermatophytes
Introduction: Despite of the dynamic development of many branches of medicine, fungal nail infections are still a serious clinical problem which are of growing interest to physicians as well as microbiologists. These infections are also a challenge for the new fields complementing classic treatment methods, such as podology. One of the diseases, significantly reducing the patient's quality of life is toenail onychomycosis. The appropriate diagnosis of these infections, based on microbiological identification of etiological agents, improves therapy and allows to combine the pharmacological and podological treatment.
Material and Methods: The aim of the study was to analyze the toenails degenerative changes of 417 patients referred by podologists and dermatologists with suspected fungal toenail infections. The results of mycological examinations carried out in the Laboratory of Microbiology of Ludwik Rydygier Memorial Hospital in Krakow and in the Laboratory Synevo, in 2015 were analyzed and summarized according to the type of isolated fungi, and depending on the age and gender of patients.
Results: The results of this study point out the high incidence of fungal infections in all cases of nail diseases, as well as the need of performing of mycological examinations. The percent of the dermatophyte infections (approx. 40%) is similar to epidemiological data published by other authors.
The most common dermatophyte species is Trichophyton rubrum (61%). A significant percent of positive results is represented by molds (28%). In case of nails degenerative changes, women are more likely to visit dermatologist or podologist (73% of analyzed).
Conclusions: The cooperation of specialists in dermatology, microbiology and podology is of great relevance in the treatment of fungal infections of the foot and toenails. Podologist may suggests a mycological examination, which is crucial for appriopriate diagnosis. The range of treatment procedures depends on the stage of the fungal infections and the factors associated with underlying conditions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku