Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulit – patogeneza, symptomy, diagnostyka, możliwości redukcji objawów

Cellulit – patogeneza, symptomy, diagnostyka, możliwości redukcji objawów
Słowa kluczowe: cellulit, przyczyny i objawy lipodystrofii, zabiegi antycellulitowe
Cellulit jest najpowszechniej występującym defektem w obrębie ciała. Według danych epidemiologicznych częstotliwość występowania wśród populacji kobiecej określa się na poziomie 85–98%.
Powszechność występowania tego krępującego objawu oraz obowiązujący we współczesnym świecie „kult ciała” prowokuje do bardzo dynamicznego rozwoju wielu dziedzin nauki i przemysłu, w tym szeroko rozumianej kosmetologii i dermatologii estetycznej. Panujące trendy są wyznacznikiem dla naukowców tworzących lub odkrywających nowe substancje i związki, z których korzysta przemysł kosmetyczny do wytwarzania preparatów pielęgnacyjnych. Odkrywanie nowych zastosowań czynników fizykalnych wykorzystuje się do produkcji innowacyjnej aparatury i stosowania nowoczesnych technik i technologii w zabiegach antycellulitowych.
Celem niniejszego opracowania jest omówienie lipodystrofii – przyczyn występowania, objawów, diagnostyki i możliwości niwelowania tego defektu.
Praca zawiera kompleksowy opis wszelkich aspektów GLD. Porusza temat najnowszych teorii dotyczących przyczyn występowania cellulitu, stosowane klasyfikacje lipodystrofii gynoidalnej, objawy i ich lokalizację, możliwości diagnostyczne zarówno oglądowo-dotykowe, jak i wspomagane aparaturą, najnowsze kosmetyczne i medyczne sposoby redukcji objawów cellulitu wraz z substancjami czynnymi stosowanymi w zabiegach antycellulitowych.

Cellulite – pathogenesis, symptoms, diagnosis, opportunities to reduce symptoms
Key words: cellulite, causes and symptoms of lipodystrophy, anti-cellulite treatments
Cellulite is the most common defect within the body. According to the epidemiological the frequency of occurrence of female population is determined at the level of 85–98%.
The prevalence of this embarrassing symptom and effective in the modern world "cult of the body" provokes to a very dynamic development in many areas of science and industry, including the widely understood cosmetology and aesthetic dermatology. Current trends are an indication of scientists creating or discovering new substances and compounds used by the cosmetic industry for the production of skin care products. Discovering new uses physical factors used in the production of innovative equipment and the use of modern techniques and technologies in anti-cellulite treatments.
The purpose of this paper is to review lipodystrophy – the causes of symptoms, diagnosis and the possibilities of eliminating this defect.
The publication includes a comprehensive description of all aspects of GLD. It concerns the latest theories about the causes of cellulite, lipodystrophy gynoidal used classifications, symptoms and their location, diagnostic capabilities of both visual-tactile and aided apparatus, the latest cosmetic and medical method of reduce the symptoms of cellulite, together with the active ingredients used in anti-cellulite treatments.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku