Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie podtrzymujące w trądziku dorosłych w skojarzeniu ze stosowaniem dermokosmetyków linii Iwostin Purritin

Leczenie podtrzymujące w trądziku dorosłych w skojarzeniu ze stosowaniem dermokosmetyków linii Iwostin Purritin. Randomizowane podwójnie zaślepione badanie oceniające skuteczność, tolerancję i właściwości pielęgnacyjne preparatów linii Iwostin Purritin w porównaniu do typowych preparatów nawilżających, stosowanych do pielęgnacji podczas leczenia podtrzymującego retinoidami miejscowymi trądziku dorosłych o lekkim i umiarkowanym stopniu nasilenia

Słowa kluczowe: trądzik dorosłych, terapia podtrzymująca, dermokosmetyki
Trądzik osób dorosłych jest złożonym problemem terapeutycznym, a ze względu na jego przewlekły i nawrotowy przebieg zawsze po okresie intensywnej kuracji i uzyskaniu poprawy klinicznej wymagane jest leczenie podtrzymujące, które w sposób istotny zmniejsza prawdopodobieństwo nawrotów.
Liczne publikacje dowodzące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania zewnętrznych retinoidów jako terapii podtrzymującej w trądziku dotyczą 0,1-procentowego adapalenu. Jednak tego rodzaju substancje w długotrwałym stosowaniu, szczególnie w przypadku pacjentów dorosłych, wymagają starannie dobranej towarzyszącej pielęgnacji, ze względu na tendencję do przesuszania, konieczność stosowania ochrony przeciwsłonecznej oraz większe wymagania kosmetyczne skóry dojrzałej. Jednocześnie wielu chorych spodziewa się, że pielęgnacja kosmetyczna ma w sposób znaczący wspomagać prowadzoną terapię. W przeprowadzonym badaniu obserwowano skuteczność zastosowanego postępowania pielęgnacyjnego dermokosmetykami lini Iwostin Purritin w trakcie 3-miesięcznej kuracji. Uzyskane wyniki wskazują na wymierne korzyści wynikające z połączenia terapii podtrzymującej 0,1-procentowym adapalenem z pielęgnacją odpowiednio dobranymi substancjami aktywnymi.

Maintenance treatment of adult acne in combination with the use of dermo-cosmetics Iwostin Purritin. Randomized double-blind study evaluating the efficacy, tolerance and care properties preparations Iwostin Purritin compared to typical moisturizing preparations used for the care of the maintenance treatment with local retinoids in mild to moderate adult acne

Key words: adult acne, maintenance therapy, dermocosmetics
Acne adults is a complex therapeutic problem and because of its chronic and recurrence course always after intensive treatment and the clinical improvement, maintenance therapy is needed which significantly reduces the likelihood of recurrence. Numerous publications demonstrating the safety and efficacy of external retinoids as maintenance therapy in acne refer to 0.1% adapalene cream.
However, such substances in long-term use especially in the case of adult patients require a carefully selected accompanying care, because of the tendency to drying, the need for sunscreen and greater demands on care of mature skin. At the same time many patients is expecting the cosmetic care is significantly assist conducted therapy. In the experiment observed efficacy procedures used dermocosmetics care Iwostin Purritin line during 3 months of treatment. The results indicate the tangible benefits resulting from the combination maintenance therapy of 0.1% adapalene with care appropriately selected active substances.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku