Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Znaczenie pomiarów parametrów czynnościowych skóry w ocenie funkcji bariery naskórkowej

Znaczenie pomiarów parametrów czynnościowych skóry w ocenie funkcji bariery naskórkowej

Słowa kluczowe: funkcja barierowa skóry, pomiary parametrów czynnościowych skóry, pH powierzchni skóry, wydzielanie łoju, przeznaskórkowa utrata wody, nawilżenie warstwy rogowej
Warstwa rogowa naskórka pełni ważną funkcję bariery fizykochemicznej. Jej rola polega na ochronie korskóry przed działaniem czynników zewnętrznych, a także przed utratą wody z naskórka. Jest ona ściśle związana z ciągłością naskórka, fizjologicznym złuszczaniem jego powierzchownych warstw, kwaśnym pH i płaszczem lipidowym, a także prawidłowym stopniem nawilżenia skóry oraz wartością TEWL. Wymienione parametry czynnościowe skóry mogą zmieniać się pod wpływem czynników wewnątrz- i zewnątrzpochodnych. Do tych pierwszych należą: zaburzenia hormonalne, współistnienie chorób skóry, a także sam proces jej starzenia. Czynnikami zewnątrzpochodnymi są: warunki klimatyczne, stres, przyjmowane leki, dieta, używki, jak też same metody pielęgnacji skóry. Ich wpływ prowadzi do zmian morfologicznych i czynnościowych, co przejawia się nieprawidłowym funkcjonowaniem bariery ochronnej.
Wczesną ocenę zaburzeń funkcji barierowej umożliwia zastosowanie nieinwazyjnych metod pomiaru parametrów czynnościowych skóry, takich jak wartość pH, stopień natłuszczenia i nawilżenia oraz wartość TEWL. Do pomiaru pH skóry używa się szklanej elektrody skin-pH-metr. W celu określenia poziomu lipidów na powierzchni skóry wykorzystuje się pomiary oparte na metodzie fotometrycznej (sebumetr). Najczęstszą metodą badania nawilżenia naskórka jest korneometria oparta na pomiarze pojemności elektrycznej skóry. Pomiaru przeznaskórkowej utraty wody dokonuje się za pomocą tewametru.
Na uzyskiwane wartości pomiarów ma wpływ wiele czynników wewnątrz- i zewnątrzpochodnych. Badania urządzeniem MPA-5 Courage&Khazaka są nieinwazyjne, proste w wykonaniu, jednak wymagają kontrolowania warunków, które mają wpływ na wiarygodność otrzymanych wyników.

The importance of biophysical skin parameters measurements in the evaluation of the epidermal barrier function

Key words: skin barrier function, measurements of skin biofunctional parameters, skin surface pH, sebum excretion rate, transepidermal water loss, stratum corneum hydration
The stratum corneum has an important function of physicochemical barrier. Its role is to protect the skin against external factors, as well as against water loss from the skin. It is closely linked to the permanence of the epidermis, physiological upper layers desquamation, the acidic pH and the lipid mantle, as well as the proper degree of skin hydration and TEWL values. These functional parameters of the skin may vary under the influence of internal and external factors. The former include hormonal disorders, coexist skin diseases, as well as the aging process itself. Extrinsic factors are: climatic conditions, stress, medications, diet, stimulants, as well as the methods of skin care. Their influence leads to morphological and functional changes of the skin, which is manifested by abnormal functioning of the skin barrier. Early evaluation of the barrier function disturbances enables the use of noninvasive methods for measuring skin functional parameters such as pH, the degree of skin sebum and skin hydration and also TEWL values. For the measurement of skin pH, skin-pH- -meter glass electrode is used. In order to determine the level of skin surface lipids the measurements based on the photometric method, i.e. sebumeter is used. The most commonly used epidermal hydration test method is corneometry based on the measurement of electrical capacitance of the skin. Transepidermal water loss measurement is performed using tewameter.
On the obtained results of measurements may affect many internal and external factors. The skin barrier research with MPA-5 Courage Khazaka unit are non-invasive, simple to make, but need to control certain conditions, which affect the reliability of the obtained results.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku