Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Grzybice stóp i paznokci – możliwości terapeutyczne (część II) –

Grzybice stóp i paznokci –
możliwoœci terapeutyczne (cz. II)

nr 6
(23)/listopad-grudzień 2002

Grzybice stóp i paznokci –
możliwoœci terapeutyczne (cz. II)

Coraz ważniejsza rola, jakš we współczesnym œwiecie odgrywa
aparycja, częste uprawianie sportów przez
mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych oraz
starzenie się populacji spowodowały, że grzybica stóp i
paznokci stała się poważnym problemem społecznym. Celem niniejszego
artykułu jest przybliżenie tego zagadnienia, omówienie
profilaktyki oraz sposobów leczenia grzybicy stóp
i paznokci. Zaznaczono różnicę w częstoœci występowania
zakażenia w zależnoœci od populacji, z uwzględnieniem
czynników predysponujšcych i sprzyjajšcych zakażeniu.
Opisano rodzaje grzybic, ich obraz kliniczny i czynniki etiologiczne.
Znajomoœć tych zagadnień oraz przeprowadzenie odpowiednich badań
diagnostycznych stanowiš podstawę prawidłowego rozpoznania. To zaœ z
kolei umożliwia odpowiedni dobór leków, co w
połšczeniu ze œcisłš współpracš lekarza z pacjentem w
procesie zwalczania zakażenia jest gwarancjš sukcesu terapeutycznego.
Dokonano również (w drugiej częœci artykułu) przeglšdu
preparatów stosowanych w leczeniu grzybicy stóp i
paznokci.

Mycosis of feet and nails – therapeutic
possibilities (II)

In a recent world factors like personal appearance, healthy lifestyle
and aging are more important for people from economically advanced
countries. This fact caused that mycosis of feet and nails became a
serious social problem. A target of this work is an approximation of
this tissue, a discussion about prophylaxis and methods of treatment.
Authors pointed differences in incidence of disease rate depending on
population, including all factors – conducive and
predisposing. Authors described different kinds of mycosis, their
clinics and etiological factors. A knowledge of these issues and proper
diagnostic examination are basic for correct diagnosis which is
necessary to make a choice of proper medication. This connected with
patient – doctor cooperation guarantees a therapeutically
success. Authors presented also (in a second part of this work) a
review of preparations used in treatment of onychomycosis and
dermatomycosis pedis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku