Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Półpasiec - analiza retrospektywna 85 pacjentów

Półpasiec - analiza retrospektywna 85 pacjentów
Słowa kluczowe: półpasiec, neuralgia popółpaścowa, półpasiec rozsiany, półpasiec oczny, zespół Ramsaya-Hunta
Wstęp: Półpasiec jest spowodowany reaktywacją wirusa ospy wietrznej i półpaśca w zwojach korzeni grzbietowych i zwoju trójdzielnym po przebyciu infekcji pierwotnej. Charakterystyczne są bolesne, surowicze pęcherzyki i pęcherze obejmujące ograniczony obszar skóry, o jednostronnym układzie. Zachorowalność wzrasta z wiekiem, ryzyko zachorowania wynosi około 30% w ciągu całego życia. Półpasiec jest powiązany z chorobami ogólnoustrojowymi oraz zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów.
Materiał i metody: Analizie poddano pacjentów hospitalizowanych z powodu półpaśca w Klinice Dermatologii i Wenerologii UMB w latach 2010-2015, biorąc pod uwagę płeć, wiek, obraz kliniczny, choroby współistniejące i stosowane leczenie.
Wyniki: Hospitalizowano 85 pacjentów, w wieku 24-87 lat (śrd. 71 lat). Objawy poprzedzające zmiany skórne to: ból, pieczenie lub przeczulica (55%), zaczerwienienie i obrzęk (28%). U 16% pacjentów pierwszym objawem było pojawienie się charakterystycznych pęcherzyków. Najczęściej stwierdzanymi chorobami współistniejącymi były nadciśnienie tętnicze (49%), cukrzyca (19%) i choroba niedokrwienna mięśnia sercowego (14%). Prawie 20% pacjentów miało potwierdzoną chorobę nowotworową. U 3 pacjentów (3,5%) zdiagnozowano hematologiczną chorobę rozrostową w czasie hospitalizacji. U 6 pacjentów (7%) stwierdzono odchylenia w badaniach sugerujące chorobę nowotworową, wymagające dalszej diagnostyki.
Najczęściej zmiany skórne lokalizowały się w obrębie klatki piersiowej (45%) i twarzy (38%). Błony śluzowe zajęte były u 25 chorych (29%). Półpasiec rozsiany wystąpił u 16 osób (19%), porażenie zajętych nerwów u 5 (6%), zespół Ramsaya-Hunta u 4 (5%), neuralgia popółpaścowa - u 31% chorych. Wszyscy pacjenci byli leczeni ogólnie acyklowirem, 44% wymagało leków przeciwbólowych.
Dyskusja: Analiza potwierdziła zwiększoną zapadalność na półpasiec w grupie wiekowej 70-80 lat oraz częstsze współwystępowanie z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i nowotworami. Neuralgia popółpaścowa występowała częściej u kobiet, przy zmianach zlokalizowanych w obrębie twarzy, i u pacjentów z cukrzycą.
Wnioski: Pacjenci wymagają jak najszybszej diagnozy i leczenia w celu prewencji ciężkiego przebiegu choroby i wystąpienia powikłań, a także monitorowania w kierunku rozwoju nowotworów.


Zoster - a retrospective analysis of 85 patients
Key words: zoster, postherpetic neuralgia, disseminated zoster, zoster ophthalmicus, Ramsay-Hunt syndrome
Introduction: Zoster is caused by reactivation of varicella zoster virus in dorsal roots ganglia or trigeminal ganglion after primary infection, characterized by a painful one-sided vesicular rash involving a limited area. The incidence of zoster increases with age, with the risk of 30% during the lifetime. Zoster is associated with internal diseases and increases the risk of neoplasms.
Material and methods: We retrospectively analyzed patients hospitalized with zoster in the Department of Dermatology UMB in the years 2010-2015. Gender, age of patients, clinical course of the disease, comorbidities and treatment used were considered.
Results: In analyzed period 85 patients were hospitalized with zoster. The age of patients ranged from 24 to 87 years, mean 71 years. The symptoms preceding the skin lesions were pain, burning or hyperaesthesia in 55% of patients, erythema or oedema in 28% and in 16% characteristic vesicles were the first symptoms. The most common comorbidity was arterial hypertension (49%), diabetes (19%) and coronary heart disease (14%). Almost 20% of patients had diagnosis of neoplasia. In three patients (3.5%) hematological malignancy was diagnosed during hospitalization. Six patients (7%) had abnormalities in examinations suggesting neoplasia requiring further evaluation. Skin lesions were localized over the chest (45%) and face (38%) most often. Mucous membranes were involved in 25 patients (29%). Sixteen patients (19%) had disseminated zoster, five (6%) developed palsy of involved nerves, four (5%) - Ramsay-Hunt syndrome. Postherpetic neuralgia occurred in 31% of patients. All patients were treated with systemic acyclovir, 44% required painkillers.
Discussion: The analysis confirmed increased incidence of zoster in the age 70-80 years old and more frequent coexistence with arterial hypertension, diabetes mellitus or malignancies. Postherpetic neuralgia occurred more often in women, was more associated with lesions localized over the face and was observed more frequently in patients with coexisting diabetes mellitus.
Conclusions: Patients with zoster require fast diagnosis and treatment to prevent development of severe course, complications and further follow-up for neoplasms.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku