Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena efektywności depilacji okolic intymnych laserem diodowym w grupie kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem przynależności etnicznej, pochodzenia genetycznego oraz fototypu (2)

Ocena efektywności depilacji okolic intymnych laserem diodowym w grupie kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem przynależności etnicznej, pochodzenia genetycznego oraz fototypu (2)
Słowa kluczowe: epilacja, laser diodowy, strefy intymne, skuteczność satysfakcja pacjenta, fototyp
Wstęp: Część pacjentów, decydując się na trwałą depilację stref intymnych, ma wygórowane oczekiwania dotyczące wybranej metody.
Materiał i metody: Celem badania jest przedstawienie oceny skuteczności epilacji laserowej oraz poziomu satysfakcji pacjentów po terapii z zastosowaniem lasera diodowego (805 nm) w okolicy stref intymnych, w grupie kobiet i mężczyzn o różnym pochodzeniu etnicznym. Badanie przeprowadzono w ośrodkach w Polsce i Wielkiej Brytanii, wśród 140 osób o fototypie skóry I-VI wg skali Fitzpatricka. Utrata owłosienia oceniana była metodą obiektywną oraz subiektywną.
Wyniki: Odnotowano, że subiektywna ocena procentowej utraty włosów po 6 zabiegach korelowała wyraźnie z poziomem satysfakcji po 6 zabiegach i z procentową utratą włosów ocenianą obiektywnie po 6 zabiegach na obszarze o średnicy 1 cm. Zauważono, że poziom satysfakcji po 6 zabiegach korelował wyraźnie z procentową utratą włosów ocenianą obiektywnie po 6 zabiegach na obszarze o średnicy 1 cm.
Zaobserwowano, że spośród parametrów naświetlania, tj. czasu trwania pojedynczego impulsu laserowego i gęstości jego energii oraz fototypu badanych określonego zgodnie ze skalą Fitzpatricka, jedynie fototyp ma znamienny wpływ na wynik terapii określony procentową utratą owłosienia. Jednocześnie udowodniono, że wydłużenie terapii znamiennie poprawia jej wynik.
Wnioski: Depilacja z wykorzystaniem lasera diodowego (805 nm) jest skuteczną metodą redukcji niepożądanego owłosienia. Badani mają bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do możliwego rezultatu zabiegu z zastosowaniem metody selektywnej termolizy, a subiektywna ocena procentowej utraty włosów statystycznie znamiennie różni się od oceny obiektywnej.


Assessment of the efficiency of the diode laser hair removal in the pubic areas in women and men according to ethnicity origin, genetic background and Fitzpatrick scale (2)
Key words: hair removal, diode laser, pubic area, effectiveness, patient satisfaction, phototype
Introduction: Some patients deciding on permanent hair removal in pubic area have unreasonable expectations about chosen method.
Material and methods: The aim of the study was to show the assessment of laser hair removal and the level of patients' satisfaction after the therapy with diode laser (805 nm) in the pubic area in a group of women and men with different ethnic origins. The study was conducted in centers in Poland and Great Britain in a group of 140 patients with I-VI skin phototype in Fitzpatrick scale. Hair removal assessment consist objective and subjective methods.
Results: The study analysis shows significant correlation between the subjective assessment of the hair loss and level of the patients' satisfaction after 6 treatments and strong correlation between objective assessment of hair reduction in 1 cm diameter area after course of 6 treatments. The clear correlation was also noted between the level of the patient satisfaction after 6 treatments and the percentage of objective assessment of hair reduction in 1 cm diameter area after course of 6 treatments.
Among treatment settings: pulse duration, pulse energy density, and skin type of the respondents specified according to Fitzpatrick scale only skin type according to Fitzpatrick scale has significant impact on the therapy outcome specified as hair reduction percentage. At the same time it was demonstrated that the extension of the course of the treatments significantly improves the results.
Conclusion: Diode laser hair removal (805 nm) is an effective method of unwanted hair reduction. Respondents have very high expectations in relation to the possible treatment results with selective thermolysis, and a subjective assessment of the percentage hair reduction is statistically significantly different from the objective assessment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku