Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Hodowle komórkowe wybrane zastosowania w kosmetologii

Hodowle komórkowe – wybrane zastosowania w kosmetologii
Słowa kluczowe: hodowle komórkowe, fibroblasty, keratynocyty, melanocyty, badania bezpieczeństwa, cytotoksyczność, fototoksyczność, genotoksyczność
Hodowle komórkowe są kluczowym narzędziem w procesie badania wpływu nowych substancji i preparatów kosmetycznych na organizm ludzki.
Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej wszystkie produkty o zastosowaniu kosmetycznym mogą być badane jedynie z wykorzystaniem alternatywnych metod in vitro. Wśrod testów najliczniejszą grupę stanowią te przeprowadzane z wykorzystaniem hodowli komórkowych. Badania takie pozwalają na ocenę aktywności oraz bezpieczeństwa nowych substancji o potencjalnym zastosowaniu w kosmetologii. Umożliwiają analizę cytotoksyczności, fototoksyczności, genotoksyczności, ocenę poziomu podrażnień oraz efektywność procesów wchłaniania. Zasada działania ww. testów opiera się na zastosowaniu zarówno hodowli pierwotnych komórek skóry (fibroblasty, keratynocyty, melanocyty), jak i dostępnych na rynku linii komórkowych o ustalonym fenotypie.
Badania podstawowe umożliwiają ocenę aktywności molekularnej nowych związków i preparatów kosmetycznych. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie kierunku rozwoju nowych substancji, a także doskonalenie już istniejących. Dzięki wykorzystaniu metod hodowli komórkowych możliwa jest również ocena wpływu składników aktywnych na podstawowe procesy związane z fizjologią skóry, wśród których należy wyróżnić zdolność do proliferacji, migracji keratynocytów i fibroblastów, zdolność do syntezy białek macierzy zewnątrzkomórkowej (kolagenu I, IV, elastyny) oraz produkcję melaniny przez melanocyty.

Cell cultures – selected applications in cosmetology
Key words: cell cultures, fibroblasts, keratinocytes, melanocytes, safety study, cytotoxicity, phototoxicity, genotoxicity
Cell cultures are key tool in the process of testing the effects of new substances and cosmetic formulations on the human body. According to EU directives all products used in cosmetology can be tested only with the exploitation of alternative in vitro methods. Among them the most numerous are those carried out using cell cultures. Such studies enable the evaluation of the activity and safety of new substances with potential use in cosmetology.
They allow analysis of cytotoxicity, phototoxicity, genotoxicity, irritation, or absorption. In these research may be used either primary cultures of skin cells (like fibroblasts, keratinocytes, or melanocytes), as well as commercially available cell lines with a predetermined phenotype.
Basic research allows assessment of the molecular activity of new compounds and cosmetic formulations. This makes it possible to plan the development of new substances as well as to improve existing ones. By using the methods of cell cultures it is also possible to evaluate the effects of the active ingredients on the basic processes of skin physiology among which the ability to proliferation and migration of keratinocytes and fibroblasts, the ability to synthesize extracellular matrix proteins (collagen I, IV, elastin) or production of melanin by melanocytes should be mentioned. Cell cultures techniques are an extremely valuable and widely used in many cosmetology laboratories research method. They allow not only the initial safety assessment of new substances, but also the search for new innovative ingredients for new cosmetics.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku