Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skórne manifestacje w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Skórne manifestacje w chorobie Leśniowskiego-Crohna
Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego-Crohna, nieswoiste zapalenia jelit, zmiany skórne, objawy pozajelitowe
Choroba Leśniowskiego-Crohna (Crohn’s disease, ChLC) należy do grupy nieswoistych zapaleń jelit. Charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem z okresami zaostrzeń i remisji. Zmiany występują segmentalnie, na całej długości przewodu pokarmowego. Szczyt zachorowań przypada na 20.–29. rok życia. Zachorowalność w Europie kształtuje się na poziomie około 330/100 tys. W Polsce obecnie zarejestrowanych jest 6280 chorych. Prawdopodobną przyczyną choroby jest wzajemne nakładanie się czynników ryzyka: środowiskowych, immunologicznych, genetycznych, zakaźnych, społeczno-ekonomicznych. Ze względu na różnorodny obraz i nieprzewidywalny przebieg choroby niemożliwe jest ustalenie dokładnej etiologii. Diagnostyka oraz leczenie wymagają multidyscyplinarnego podejścia i współpracy lekarzy wielu specjalności. Większość objawów wynika z zajęcia przewodu pokarmowego. Jednak coraz częściej obserwuje się pozajelitowe manifestacje choroby Leśniowskiego-Crohna, występujące nawet w 38% przypadków. Najczęstszymi pozajelitowymi objawami są zmiany w układzie kostno-stawowym, a najbardziej zróżnicowaną grupą – objawy skórne, występujące w jednej trzeciej przypadków. Wśród manifestacji skórnych wyodrębnia się trzy grupy: zmiany swoiste, reaktywne oraz wynikające z zaburzeń odżywiania i wchłaniania. Wśród pierwszych dominują ropnie, przetoki i szczeliny okołoodbytnicze spotykane w ok. 40% przypadków. Inną swoistą manifestacją jest przerzutowa choroba Leśniowskiego-Crohna, charakteryzująca się występowaniem nieserowaciejących ziarniniaków niemających ciągłości z przewodem pokarmowym. Do zmian reaktywnych zaliczamy m.in.: rumień guzowaty, łuszczycę i piodermię zgorzelinową, występujące kolejno w 15, 11 i 2% przypadków. Do objawów wynikających z zaburzeń odżywiania i wchłaniania należą: acrodermatitis entheropathica-like lesions, pelagra, łysienie i zmiany na paznokciach, jako bezpośredni skutek awitaminoz i niedoborów mikroelementów.

Cutaneous manifestations of Crohn's disease
Key words: Crohn’s disease, inflammatory bowel disease, cutaneous manifestations, extraintestinal manifestations
Crohn’s disease belongs to the group of inflammatory bowel diseases. It is characterized by a chronic course with periods of exacerbation and remission. Changes occur segmentally, in the entire length of the gastrointestinal tract. The peak incidence occurs between 20 and 29 years of age. The prevelance in Europe stands at about 330/100 000. In Poland there are 6280 patients registered. The probable cause is the overlap of risk factors: environmental, immunologic, genetic, infectious and socio-economic ones. Due to the varied image and unpredictable course of the Crohn’s disease, it is impossible to recognize the exact etiology. Both, the diagnosis and treatment of Crohn’s disease requires a multidisciplinary approach and cooperation of doctors of many specialties. Most of the symptoms come from gastrointestinal tract. Extraintestinal manifestations are common, they occur in about 38% of cases. The most common are rheumatic manifestations. The most diverse group are cutaneous symptoms, occurring in 1/3 of the Crohn’s disease. Cutaneous manifestations are divided into three groups: specific, reactive, and resulted of eating disorders and absorption. Among the first, dominate abscesses, fistulas and fissures found near in 40% of cases. Another kind of manifestation is metastatic Crohn’s disease. It is characterized by the presence of nonceaseating granulomas, which have no community to gastrointestinal tract. Reactive symptoms include for example erythema nodosum, psoriasis, pyoderma gangrenosum, which occurs in 15, 11 and 2%, respectively. Symptoms resulting from eating disorders and absorption include acrodermatitis entheropathica-like lesions, pellagra, alopecia, nails’ changes, which are a direct result of vitamin and micronutrients deficiency.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku