Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena działania kwasu trójchlorooctowego (TCA) w usuwaniu przebarwień posłonecznych i pozapalnych skóry

Ocena działania kwasu trójchlorooctowego (TCA) w usuwaniu przebarwień posłonecznych i pozapalnych skóry
Słowa kluczowe: przebarwienia skóry, kwas trójchlorooctowy, peeling chemiczny, Mexametr
Wstęp: Przebarwienia skóry stanowią duży problem zarówno dermatologiczny, jak i kosmetyczny. Do częstych przebarwień skóry zaliczamy przebarwienia posłoneczne i pozapalne. Podstawą leczenia przebarwień jest skuteczna ochrona przeciwsłoneczna, a także unikanie jakichkolwiek możliwych czynników przyczynowych. Terapię przebarwień można podzielić na farmakologiczną i zabiegową. Często stosowanymi zabiegami w leczeniu zaburzeń barwnikowych są peelingi chemiczne, w zależności od potrzeby: powierzchowne, średnie lub głębokie. Kwas trójchlorooctowy jest jednym z kwasów stosowanych w terapii przebarwień.
Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu peelingu z zastosowaniem TCA na zmniejszanie intensywności przebarwień w obrębie skóry twarzy, grzbietów rąk, dekoltu i pleców.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 30 osób w wieku 35–60 lat, rasy kaukaskiej, o fototypie II i III wg Fitzpatricka, ze zmianami o charakterze przebarwień. Do zabiegu peelingu kwalifikowano na podstawie wywiadu pacjentów z rozpoznaniem przebarwień pozapalnych oraz posłonecznych. Oceny głębokości ich umiejscowienia dokonano przy użyciu lampy Wooda. U pacjentów wykonano od 2 do 4 peelingów z zastosowaniem TCA.
Wyniki: Korzystny efekt leczenia peelingami z zastosowaniem TCA uzyskano u wszystkich badanych. Zdecydowanie lepsze wyniki obserwowano u pacjentów z przebarwieniami posłonecznymi, gdzie widoczne było całkowite ustąpienie zmian skórnych.
Wnioski: W oparciu o przeprowadzone badania można stwierdzić, że peelingi z zastosowaniem kwasu trójchlorooctowego mogą być skutecznie wykorzystane w leczeniu przebarwień skóry.

Evaluation of trichloroacetic acid (TCA) in the removal of solar and post-inflammatory skin hyperpigmentations
Key words: skin hyperpigementations, trichloroacetic acid, chemical peels, Mexameter
Introduction: Skin hyperpigmentations are a great problem for both dermatological and cosmetic area. The common skin hyperpigmentations include solar and postinflammatory ones. The basis for the treatment of hyperpigmentation is effective sun protection and avoiding any possible causal factors. Hyperpigmentation treatment can be divided into pharmacological and treatment facilities. Commonly used hyperpigmentation treatment are superficial, middle and deep chemical peels. Trichloroacetic acid is one of the acids used in the treatment of hyperpigmentation.
Material and Methods: The aim of this study was to evaluate the effect of TCA peeling to reduce the intensity of skin hyperpigmentation localized on the skin areas: face, hands, neck and back. The study was conducted in 30 Caucasian patients, aged 35–60 years, with II and III Fitzpatrick’s phototype. Qualificatation, for the peel procedure on the basis of an interview, was a diagnosis of post-inflammatory and solar hyperpigmentation. Assessment of the depth of their location was made using a Wood's lamp. In all patients from 2 to 4 TCA peels was performed.
Results: The beneficial effect of TCA treatment was achieved in all patients. Definitely better results were observed in patients with solar hyperpigmentation, where complete disappearance of lesions occured.
Conclusions: Based on own study it can be concluded that TCA peels may be effectively used in the treatment of skin hyperpigmentation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku