Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rynoplastyka nieoperacyjna: bezpieczeństwo stosowania wypełniacza tkankowego na bazie hydroksyapatytu wapnia do korekcji nosa

Rynoplastyka nieoperacyjna: bezpieczeństwo stosowania wypełniacza tkankowego na bazie hydroksyapatytu wapnia do korekcji nosa

Słowa kluczowe: rynoplastyka nieoperacyjna, hydroksyapatyt wapnia, wypełniacz tkankowy, bezpieczeństwo, skuteczność, zdarzenia niepożądane, skala oceny klinicznej
Cel: Głównym celem badania była ocena bezpieczeństwa stosowania wypełniacza na bazie hydroksyapatytu wapnia do zabiegów nieoperacyjnej korekcji nosa. Drugorzędowym celem była ocena skuteczności korekcji w 6-miesięcznym okresie obserwacji.
Materiał i metody: Do badania włączono 82 pacjentów w wieku 19–68 lat. W badaniu lekarskim oceniano zniekształcenia estetyczne w obrębie sześciu obszarów anatomicznych nosa. Łączna wstrzykiwana objętość wypełniacza wynosiła 55,85 ml. Średnio w trakcie jednego zabiegu podano 0,68 ml. Bezpieczeństwo pacjentów oceniano w oparciu o zgłaszane zdarzenia niepożądane (AE). Skuteczność korekcji oceniano przy użyciu skali GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale).
Wyniki: W ocenie działań niepożądanych uwzględniono grupę 73 pacjentów. Nie odnotowano żadnego przypadku ciężkiego, poważnego ani długotrwałego AE. Wszystkie zdarzenia niepożądane ustąpiły samoistnie bez leczenia. Do często zgłaszanych AE należały: ból, obrzęk, rumień, podbiegnięcia krwawe, zmiany barwnikowe. Co do skuteczności, 65 pacjentów oceniało ją przy pomocy zwalidowanej skali GAIS. Ponadto 22 badanych wypełniło Kwestionariusz Satysfakcji Pacjentów, oceniający poziom zadowolenia z leczenia wg 5-punktowej skali Likerta. Wypełniacz tkankowy stosowany w badaniu w ocenie wg skali GAIS oraz ocenie satysfakcji pacjentów odznaczał się bardzo dobrą skutecznością.
Wnioski: Wyniki badania wykazują, że użycie wypełniacza Crystalys do modelowania i korekcji nosa odznacza się wysoką skutecznością. Ponadto nie stwierdzono dodatkowego ryzyka związanego z jego zastosowaniem w rynoplastyce nieoperacyjnej.

Nonsurgical Rhinoplasty: A Safety of Calcium Hydroxyapatite filler used for Nose Sculpt

Key words: nonsurgical rhinoplasty, calcium hydroxyapatite, injectable dermal filler, safety, performance, adverse events, clinical scale
Objective: The primary aim of this study was to assess the safety of Calcium Hydroxyapatite (CaHA) injectable filler used in nonsurgical rhinoplasty. The study secondary aim was to assess treatment performance within a six months' period.
Materials and Methods: 82 patients at 19–68 years of age participated in this study. The patients were evaluated by the physician examining aesthetic deformities at six specific anatomic regions of the nose. The total volume injected was 55.85 ml. On average, 0.68 ml was used. Patients' safety was evaluated according to the reported adverse events (AEs). Patients' treatment performance was assessed by using the Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS).
Results: 73 patients were assessed for whether they have experienced any adverse events. There were no severe nor serious or long-lasting AEs reported. Additionally, all the events were self-resolving.
The common AEs reported were: pain, edema, erythema, ecchymosis, pigmentary changes. With regards to the treatment performance, ratings were attained based upon a subset of 65 patients using the GAIS validated clinical scales. In addition, a 5-point Likert scale User Satisfaction Questionnaire was filled out by 22 patients. Crystalys, the CaHA injectable filler used in this study, demonstrated excellent efficacy results according to the GAIS and the user satisfaction ratings.
Conclusions: The results of this study demonstrated that the use of Crystalys for nose sculpt is safe and holds a constant high level of performance.
Moreover, the use of Crystalys in nonsurgical rhinoplasty has been shown to have no risks upon its administration.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku