Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nieinwazyjne metody oceny starzenia się skóry –

Nieinwazyjne metody oceny starzenia się skóry

nr 1
(24)/styczeń-luty 2003

Nieinwazyjne metody oceny starzenia się skóry

W cišgu ostatnich lat zwraca się szczególnš uwagę na
poszukiwanie metod pozwalajšcych obiektywnie ocenić proces starzenia
się skóry. Przedstawiono nieinwazyjne techniki,
które mogš być wykorzystane prze dermatologów do
okreœlenia nasilenia tego procesu. Najbardziej dostępnym badaniem
wydaje się być ultrasonografia z użyciem głowic o wysokiej
częstotliwoœci. Autorzy przedstawili również korzyœci i wady
wynikajšce z użycia cutometru, corneometru, profilometrii, tewametru
oraz fotografii klinicznej.

Noninvasive skin aging measurements methods

In the past few years there has been a special need to find noninvasive
methods to objectivate the process of aging in the skin. We present
techniques, which dermatologist can use to determine intensity of this
affect. The most common seems to be high resolution ultrasonography
examination. The authors present also pro’s and
con’s coming from the usage of the following methods:
cutometer, corneometer, profilometery, tewameter and clinical
photography.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku