Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Hydrożele jako biokompatybilne nośniki substancji aktywnych

Hydrożele jako biokompatybilne nośniki substancji aktywnych
Słowa kluczowe: hydrożel, nośnik leku, dostępność farmaceutyczna, biomateriały, polimery
Hydrożele stały się bardzo popularne ze względu na ich unikalne właściwości, takie jak wysoka zawartość wody, miękkość, elastyczność i biokompatybilność. W preparatach stosowanych zewnętrznie cechuje je hipoalergiczność, dobra zmywalność z powierzchni skóry, przezroczystość oraz uczucie chłodzenia. Do ich produkcji używa się zarówno polimerów pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych. Ich podobieństwo do żywych tkanek otwiera wiele możliwości zastosowania w dziedzinach biomedycznych. Obecnie hydrożele są stosowane do produkcji soczewek kontaktowych, produktów higienicznych, w inżynierii tkanek, jako nośniki substancji aktywnych i opatrunki na rany.
Mogą stanowić podłoże do większości substancji leczniczych. Półpłynne hydrożele mają bardzo silne właściwości adhezyjne do błon śluzowych, nie spływają i mogą przyjąć kształt powierzchni, na którą zostały zaaplikowane. Te cechy stwarzają ogromne możliwości ich zastosowań jako nośników substancji aktywnych, np. w okulistyce (krople oczne), stomatologii (do stosowania na dziąsła), laryngologii (do uszu i nosa), ginekologii (żele do zapobiegania i leczenia infekcji pochwy i sromu). Ważną formą są żele typu „sol-gel”, tworzące się w miejscu aplikacji, żelowane temperaturą lub zmianą siły jonowej. Hydrożele stosowane są również w leczeniu ran. Nie tylko przyspieszają gojenie, stwarzając warunki do odbudowy struktury tkanki, lecz także zapewniają odpowiednie pH, pochłaniają wysięk, tworzą warstwę ochronną, zapewniają wymianę gazową. Tworzą też warstwę ochronną przed zanieczyszczeniami. Niniejszy przegląd stanowi analizę ich głównych cech i najważniejszych zastosowań biomedycznych.

Application of hydrogels as a biocompatible drug carriers
Key words: hydrogels, drug carrier, transdermal drug delivery, biomaterials, polymers
Hydrogels have become very popular due to their unique properties such as high water content, softness, elasticity and biocompatibility. These preparations have hypoallergenic properties, good surface washability, transparency and cooling effect.
Both polymers of natural and synthetic origin are used for their production. Their resemblance to live tissue opens many possibilities for use in biomedical fields. Currently, hydrogels are used for the production of contact lenses, hygiene products, tissue engineering (tissue scaffolds), active substances carriers and wound dressings. They can be the carriers for most medicinal substances. Semi-liquid hydrogels have very strong adhesion properties to the mucous membranes, do not flow easily and can assume the shape of the surface to which they have been applied. These features create enormous potential for use as carriers of active substances, such as ophthalmic (eye drops), dentistry (for gingivitis), optometry (ear and nose), gynecology (vaginal gels for the prevention and treatment of intestinal infections). Important forms are "sol-gel", formed in situ, that is triggered by temperature or the change in the ionic strength.
Hydrogels are also used to treat wounds. Not only they can speed up healing by creating conditions for the restoration of the tissue structure, but they also provide the right pH, absorb the exudate, create a protective layer, and provide a gas exchange.
They also form a protective layer against contamination. This review is an analysis of their main features and key biomedical applications.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku