Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Bezpieczeństwo zastosowania mikrowiązki plazmy - doświadczenia własne

Bezpieczeństwo zastosowania mikrowiązki plazmy – doświadczenia własne
Słowa kluczowe: plazma, Plexr, blefaroplatyka niechirurgiczna, zmarszczki
Wstęp: Rozwój technik medycznych umożliwia w sposób nieinwazyjny i z niewielkimi objawami ubocznymi poprawę lub likwidację defektów będących wynikiem choroby bądź fizjologicznego procesu starzenia się. W ostatnim okresie pojawiła się technologia wykorzystująca mikrowiązkę plazmy.
Metoda stosowana jest już z powodzeniem w leczeniu takich zmian, jak blizny, brodawki łojotokowe, rozrosty łojowe, włókniaki, kępki zółte, a także w zmiejszaniu wiotkości skóry, zwłaszcza w okolicy powiek. Nadmiar luźno zwisającego fałdu skórnego powieki górnej lub dolnej jest problemem nie tylko estetycznym, lecz także zdrowotnym, prowadzącym
często do ograniczenia pola widzenia.
Cel pracy: Celem pracy była analiza bezpieczeństwa stosowania mikrowiązki plazmy na podstawie doświadczeń własnych oraz danych z piśmiennictwa.
Materiał i metody: Autorka poddała analizie metodę nieinwazyjnego zastosowania urządzenia emitującego mikrowiązkę plazmy (Plexr) w problemach dermatologicznych i estetycznych. W pracy oceniono wyniki leczenia prowadzonego na wybranej grupie 85 pacjentów (13 mężczyzn i 72 kobiet), w wieku od 15 do 75 lat.
Wyniki: U ww. pacjentów dokonano nieinwazyjnej sublimacyjnej blefaroplastyki z wykorzystaniem wiązki plazmy. Procedura była w każdym przypadku dobrze tolerowana. W celu przyspieszenia efektów leczenia włączono naświetlania lampą LED. U większości leczonych już po jednorazowym zabiegu zaobserwowano zdecydowaną poprawę.
Wnioski: Doświadczenia własne autorki i dotychczasowe doniesienia pozwalają stwierdzić, że technologia wykorzystująca plazmę jest skuteczna i bezpieczna. Leczenie przynosi dobry efekt estetyczny i nie wiąże się z ryzykiem poważnych powikłań, a jedynym ograniczeniem jest doświadczenie lekarza wykonujacego zabiegi.

Safety of plasma microbeams – author's own experiences
Key words: plasma, Plexr, nonsurgical blepharoplasty, wrinkles
Introduction: The development of medical technics enables to correct or remove in a noninvasive way, short time and with very little side effects the defects, which occur as an effect of diseases, physiological process of aging or simply being dissatisfied with personal appearance. Recently, there appeared a technology using microbeams of plasma. The method is already used successfully in the treatment of changes such as scars, seborrhoeic warts, sebaceous hyperplasia, fibroids, xanthomata and in the treatment of cutis laxa, especially in the area of eyelids. The excess of loosely dangling skin fold of upper or lower eyelid is not only an esthetic problem but also a health problem which often leads to reduction of field of view.
Aim: The aim of the study was an analysis of safety of plasma microbeam based on author’s own experiences and data from literature.
Material and methods: Author analyzed a method of noninvasive use of device emitting plasma microbeam (Plexr) in dermatological and aesthetic problems. In the paper there were assessed results of treatment in a group of 85 patients (13 men and 72 women), aged 15–75.
Results: In these patients there was performed a non-ablative dynamic sublimation blepharoplasty with plasma beam. In all patients procedure was well-tolerated. In case of speed up treatment results LED irradiation was performed. In most of patients an improvement was observed after one procedure.
Conclusions: The own experiences of author and previous reports allow us to assume that the technology using plasma is safe and effective. The treatment brings good esthetic effect and it is not burdened with risk of serious side effects. The only limit in this method is the experience of doctor carrying out the procedure.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku