Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wykorzystanie komórek macierzystych w dermatologii – wybrane zagadnienia

Wykorzystanie komórek macierzystych w dermatologii – wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe : komórki macierzyste, komórki pnia, mezenchymalne komórki macierzyste, mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej
Proces starzenia jest nieodzownym zjawiskiem naszego życia i polega na powolnej, naturalnej utracie zdolności naszych komórek oraz tkanek do odnowy i regeneracji, w konsekwencji czego zmniejsza się ich objętość, sprężystość i jędrność. W dermatologii estetycznej stosuje się dziś wiele metod wykorzystujących naturalne mechanizmy regeneracyjne tkanek, w których zasadniczą rolę odgrywają komórki macierzyste. Zachowują one pewne cechy charakterystyczne dla tkanek embrionalnych, przede wszystkim zdolność do samoodnawiania i różnicowania się w różne tkanki.
Aktualnie w centrum zainteresowania badaczy są dojrzałe komórki macierzyste o multipotencjalnym charakterze występujące w wielu tkankach naszego organizmu, spośród których do celów klinicznych można je wydajnie pozyskać tylko ze szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej, będącej najzasobniejszym w nie i najłatwiejszym do użycia źródłem.
W badaniach ostatnich lat udowodniono ich znaczenie biologiczne, jak i terapeutyczne. W dermatologii estetycznej podaje się preparaty zawierające mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej pod skórę, w celu jej odmłodzenia i wygładzenia zmarszczek oraz w leczeniu łysienia. Na rynku są dziś dostępne systemy umożliwiające uzyskiwanie bogatej w nie frakcji zrębowej z tkanki tłuszczowej lub szpiku kostnego, co daje możliwości szerszego użycia tych komórek i obserwacji klinicznych, które być może rzucą nowe światło na dalszy postęp tej dziedziny medycyny.

The use of stem cells in dermatology – selected issues
Key words: stem cells, mesenchymal stem cells, adipose-derived stem cells
Aging process is an integral part of our lifes and it consists of slow, natural loss of cells and tissues ability to regeneration, which leads to decrease of their volume, elasticity and firmness. Today there are many methods in aesthetic dermatology using natural mechanisms of tissues regeneration, among which stem cells play a crucial role. They hold some characteristic features of embryonal tissue, mostly the ability to self-renewal and differentiation into various tissues.
Currently scientists focus on multipotential adult stem cells, localised in many tisssues of our organism, among which for clinical purpose they can be efficiently collected only from bone marrow and fat tissue, which is the richest and the easiest source to use. In the last years studies proved biological and therapeutic meaning of adult stem cells. In aesthetic dermatology preparations containing adipose-derived stem cells are applied subcutaneously to rejuvenate the skin and refine wrinkles or treat alopecia. Today on the market there are available systems to collect stromal vascular fraction rich in adipose-derived stem cells from fat tissue or bone marrow, allowing a wider use of these cells and clinical observations that may shed some light on further progres of that medical field.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku