Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany wywołane przez genitalne typy wirusów brodawczaka: profilaktyka i leczenie –

Zmiany wywołane przez genitalne typy wirusów
brodawczaka: profilaktyka i leczenie

nr 2
(25)/marzec-kwiecień 2003

Zmiany wywołane przez genitalne typy wirusów
brodawczaka: profilaktyka i leczenie

Słowa kluczowe: wirus brodawczaka (HPV), zmianyłagodne,
zmiany złoœliwe, leczenie, immunostymulacja, szczepionka

Zakażenia genitalnymi typami wirusów brodawczaka (HPV)
należš do najczęstszych chorób przenoszonych drogš płciowš.
Brodawki płciowe można stwierdzić u 1% osób aktywnych
seksualnie, natomiast DNA HPV występuje częœciej – aż u
15-20% osób bez klinicznych cech infekcji. Wirusy wysokiego
ryzyka, głównie HPV16, wywołujš zmiany przed- i nowotworowe
na szyjce macicy i na zewnętrznych narzšdach płciowych.

W leczeniu brodawek płciowych (kłykcin) stosuje się podyfilotoksynę lub
podofilinę oraz różnorodne metody ablacyjne. W ostatnim
okresie wprowadzono nowy lek immunostymulujacy (imiquimod),
który jest bardzo skuteczny w leczeniu kłykcin oraz innych
zmian wywołanych przez HPV i charakteryzuje się bardzo małym odsetkiem
nawrotów choroby.

Pierwsze publikacje dotyczšce zastosowania szczepionki przeciw HPV
wskazujš na jej dużš skutecznoœć w zapobieganiu infekcji HPV.

Genital lesions associated with human papillomavirus infection:
prevention and treatment

Key words: human papillomavirus (HPV), bening lesions,
malignant lesions, treatment, immunostimulation, vaccine

Infection with genital papillomavirus (HPV) is one of the most common
sexually transmitted infection. Genital warts occur in about 1% of
sexually active population, however HPV DNA could be detected in 15-20
% of asymptomatic individuals. High-risk HPV types, mainly HPV16, are
associated with premalignant and malignant lesions on the uterine
cervix and external genitalia.

Treatment of HPV associated genital lesions include podophylootoxin or
podophyllin application as well as various ablative procedures. The
newly introduced immunostimulatory compound – imiquimod
– is highly effective for genital warts and other lesions
associated with HPV, and the rate of recurrences is very low.

Recently a vaccine against HPV was developed and first data of its
efficacy in prevention of persistent HPV infection are promising.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku