Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zakażenia grzybicze skóry u dorosłych – retrospektywna analiza epidemiologiczna i kliniczna

Zakażenia grzybicze skóry u dorosłych – retrospektywna analiza epidemiologiczna i kliniczna
Słowa kluczowe: grzybica, grzyby drożdżopodobne, dermatofity, zakażenia skóry, epidemiologia
Wstęp: Zakażenia grzybicze skóry i jej przydatków są jednymi z częściej występujących chorób i dotyczą 10–40% populacji. Ze względu na ciągłą zmienność flory mikologicznej środowiska, często niewłaściwą, opóźnioną diagnozę oraz wzrost liczby osób z czynnikami ryzyka wystąpienia grzybic problem jest wciąż aktualny i ważny.
Cel pracy: Analiza retrospektywna dokumentacji medycznej pacjentów z infekcjami grzybiczymi.
Materiał i metody: Analizie poddano pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażeń grzybiczych skóry w klinice autorów w latach 2006–2015.
Wyniki: W ww. okresie z powodu zakażeń grzybiczych skóry hospitalizowano 140 pacjentów (57,1% – kobiety, 42,9% – mężczyźni; wiek średnio 55,5 roku). Pierwsze zmiany pojawiły się średnio 6 miesięcy przed hospitalizacją. Najczęściej występowała grzybica paznokci (64%), nieco rzadziej grzybica skóry (63%), w tym najczęściej stóp (31,8%). U 46 pacjentów (32,9%) obserwowano kilka rodzajów grzybic. Domniemane źródło infekcji zidentyfikowano u 15% wszystkich pacjentów; najczęściej były to zwierzęta hodowlane lub domowe i członkowie rodziny. W badaniach mikologicznych dominowały grzyby drożdżopodobne (45%), rzadziej występowały grzyby pleśniowe (32,1%) i dermatofity (28,6%). Najczęściej izolowanymi gatunkami grzybów ze skóry były Candida albicans (59%), Trichophyton species (47%) i Aspergillus species (22%), z paznokci – Aspergillus species (53.8%), Candida albicans (50%) i Trichophyton species (25,6%). Więcej niż jeden gatunek grzyba wykryto u 24% badanych. U 13% pacjentów stwierdzono
wtórne nadkażenie bakteryjne, u 5,7% wykonano biopsję zmian skórnych. Najczęściej współwystępującymi chorobami były nadwaga i otyłość (65%), nadciśnienie tętnicze (42,9%) i zaburzenia metabolizmu glukozy (27,9%). Najczęstszą współistniejącą dermatozą była łuszczyca (20,7%).
Wnioski: Analiza potwierdziła ogólnie częstsze występowanie grzybicy u kobiet, u mężczyzn zaś – grzybicy skóry głowy i brody. Powiązanie grzybicy z otyłością i zaburzonym metabolizmem glukozy zostało potwierdzone. W części przypadków rozpoznanie nie jest oczywiste, a przydatne staje się badanie histopatologiczne.

Fungal skin infections in adults – retrospective epidemiological and clinical analysis
Key words: tinea, yeast-like fungi, dermatophytes, cutaneous infections, epidemiology
Introduction Fungal infections of skin and its appendages are among the most common diseases which affect 10 to 40% of global population. Mycological flora of the environment is constantly changing, the number of people with risk factors for mycosis is increasing and many cases of delayed and incorrect diagnosis makes this problem still major and important.
The aim of study: Analysis of medical records and mycological examination of patients with fungal infections.
Material and methods: We retrospectively analyzed patients hospitalized with fungal infections in author's clinic in the years 2006-2015.
Results: In the analyzed period 140 adults were hospitalized with fungal infections, 57.1% of them were female and 42.9% male. Average age of patients was 55.5 years old. First skin lesions occurred average 6 months before hospitalization. Most commonly occurred onychomycosis (63.4%), rarely tinea cutis glabrae (62.9%) – from which most commonly tinea pedis (31.8%). In 46 of patients (32.9%) more than one type of mycosis was observed.
The source of infection was suspected in 15%, usually as farmed animals, pets and family members.
In mycological examination dominated yests (45%), rarely molds (32.1%) and dermatophytes (28.6%). Most common fungal growth from skin were Candida albicans (59%), Trichophyton species (47%) and Aspergillus species (22%), from nails Aspergillus species (53.8%), Candida albicans (50%) and Trichophyton species (25.6%).
More than one species were identified in 24.1%. In 13% of subjects skin lesions were secondarily co-infected with bacteria, in 5.7% histopathological examination was performed. Overweight and obesity (65%), hypertension (42.9%) and impaired glucose metabolism (27.9%) were most common comorbidities. Most common coexisting dermatosis was psoriasis (20.7%).
Conclusions: The analysis showed higher incidence of fungal skin infections in women in general. The association of fungal infections with obesity and impaired glucose metabolism has been confirmed. In some cases the diagnosis is not obvious and further histopathology is necessary.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku