Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skuteczny lifting dolnej części twarzy i podbródka z użyciem nici

Skuteczny lifting dolnej części twarzy i podbródka z użyciem nici
Słowa kluczowe: techniki łączone, lifting nićmi, anatomia, linia żuchwy, więzadła podtrzymujące, przedziały tłuszczowe, platysma
Chociaż proces starzenia jako zjawisko powszechne i naturalne dotyczy wszystkich okolic naszego ciała, to właśnie dolna część twarzy jest obszarem, na którym skupia się i kumuluje większość negatywnych efektów związanych z upływem czasu.
Dzięki połączeniu zabiegu implantacji nici liftingujących z innymi małoinwazyjnymi technikami zabiegowymi jesteśmy w stanie przywrócić kształt oraz prawidłowe proporcje dolnej części twarzy i podbródka. Istotną poprawę wyglądu tych okolic możemy uzyskać tylko poprzez łączenie technik implantacji nici z rewitalizacją skóry i poprawą jej napięcia, odbudowę rusztowania tkankowego i kostnego, uzupełnienie ubytków tkanki tłuszczowej lub usunięcie jej nadmiaru. Skuteczność zabiegu jest związana z przestrzeganiem określonych zasad, takich jak: gruntowna wiedza i zrozumienie mechanizmów procesu
starzenia oraz anatomii twarzy, uwzględnienie odmienności i znaczenia kondycji wszystkich tkanek w rejonie zabiegowym oraz staranny dobór przypadków oparty na precyzyjnej ocenie twarzy i podbródka, badaniu lekarskim i na określeniu oczekiwań pacjenta. W przypadku technik łączonych ważne są zaplanowanie kolejności procedur, z uwzględnieniem okresu rekonwalescencji, a także dobór optymalnych materiałów, profesjonalna technika zabiegu i przestrzeganie zasad aseptyki.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na dużą skuteczność i przydatność technik łączonych w lekarskich zabiegach estetycznych.

Effective lifting of the lower part of the face and chin with lifting threads
Key words: combined techniques, lifting threads, anatomy, jaw line, retaining ligaments, fat compartments, platysma
Although ageing process as a widespread and natural phenomenon relates to all parts of our body, it is the lower part of the face that is the area where negative effects associated with passage of time are centered and cumulated.
Due to the combination of implantation of lifting threads with other non invasive procedures, we are able to restore the shape and correct proportions of the lower part of the face and chin. A significant improvement of the appearance of these areas can be reached only with the combination of threads implantation with techniques such as skin revitalization, rebuilding of tissue and bone structure, supplementing loss or removal of excess adipose tissue.
Effectiveness of treatment depends on indepth knowledge and understanding of the ageing process of all tissues in the chosen treatment area as well as face anatomy. Good result is based on careful selection of cases, a precise evaluation of the face and chin as well as patient’s expectations. In the case of combined techniques it is very important to carefully plan procedure order and essential recovery periods. Also, appropriate choice of materials, professional performing of the procedure and observance of aseptic requirements are essential.
Previous experiences show the effectiveness and usefulness of combined techniques in aesthetic procedures.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku