Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie USG wysokich częstotliwości do oceny stopnia nawilżenia skóry

Zastosowanie USG wysokich częstotliwości do oceny stopnia nawilżenia skóry
Słowa kluczowe: ultrasonografia wysokich częstotliwości, nawilżenie skóry, analiza i przetwarzanie obrazów
Ilość wody w skórze determinuje zarówno wygląd naskórka, jak i skóry właściwej. W celu przywrócenia prawidłowego nawilżenia skóry w pierwszej kolejności należy określić stopień jej hydratacji.
Celem pracy jest weryfikacja możliwości zastosowania ultrasonografii wysokich częstotliwości do oceny nawilżenia skóry.
Przeprowadzono analizę zmian zawartości wody w naskórku i skórze właściwej w odpowiedzi na aplikację 6 preparatów stosowanych miejscowo. Badania wykonano na skórze 10 ochotników z wykorzystaniem głowicy ultradźwiękowej o częstotliwości 33 MHz.
Zarejestrowane obrazy USG analizowano pod kątem jasności. Im obraz jaśniejszy, tym skóra zawiera mniej wody.
Różnica w echogeniczności pomiędzy poszczególnymi skanami jest nieuchwytna podczas obserwacji zarejestrowanych obrazów na ekranie komputera. Dopiero zastosowanie metod analizy i przetwarzania obrazów pozwoliły na ocenę zmian echogeniczności skóry pod wpływem preparatów nawilżających. Uzyskane wyniki wskazują, że USG wysokich częstotliwości może stanowić skuteczną metodę oceny nawilżenia skóry, choć pomiar jest znacznie bardziej czasochłonny i wymagający niż pomiar metodami opartymi na ocenie elektrycznej pojemności warstwy rogowej. Natomiast proponowana metoda oparta na analizie danych obrazowych umożliwia, jako jedna z nielicznych, ocenę nawilżenia nie tylko zewnętrznej warstwy naskórka, lecz także skóry właściwej.

The use of high frequency ultrasound to assess skin hydration
Key words: high frequency ultrasound, skin hydration, image analysis and processing
The amount of water in the skin determines both the appearance of the epidermis and dermis. In order to restore proper hydration of the skin, its hydration should be determined first.
The aim of the work is verification of the possibility of using high frequency ultrasound to assess skin hydration.
The analysis of changes in the water content in the epidermis and dermis in response to the application of 6 topical preparations was performed. The research was carried out on the skin of 10 volunteers using an ultrasound head with a frequency of 33 MHz.
The brightness of the recorded ultrasound images were analysed. The brighter the picture, the skin contains less water.
The difference in echogenicity between individual scans is indistinguishable when observing recorded images on a computer screen. Only the use of image analysis and processing methods allowed assessing the changes in echogenicity of the skin under the influence of moisturizing preparations.
The obtained results indicate that high frequencies ultrasound may be an effective method of assessing skin hydration, while measurement is much more time-consuming and demanding than measurement based on evaluation of the electrical capacity of the stratum corneum. The proposed method based on the image processing and analysis allows, as one of the few methods, to assess the hydration not only of the outer layer of the epidermis, but dermis as well.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku