Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Preparaty miedziowe w kosmetyce pielęgnacyjnej skóry –

Preparaty miedziowe w kosmetyce pielęgnacyjnej
skóry

nr 2
(25)/marzec-kwiecień 2003

Preparaty miedziowe w kosmetyce pielęgnacyjnej
skóry

Słowa kluczowe: Cu-GHK, peptyd miedziowy, pielęgnacja
skóry z użyciem miedzi, kosmetyki z miedziš

Jednš z nowych tendencji w kosmetyce pielęgnacyjnej jest stosowanie
mikroelementów w formie zwišzków kompleksowych ze
zwišzkami endogennymi. Szczególnie interesujšce rezultaty
uzyskano w przypadku kompleksu dwuwartoœciowej miedzi z
trójpeptydem glicylo-histydylo-lizynowym (Cu-GHK). Zwišzek
ten odgrywa zasadniczš rolę w wielu procesach fizjologicznych, m.in.
zwišzanych z odnowš tkankowš skóry i regulacjš gojenia.
Cu-GHK zastosowany w kremach kosmetycznych w testach in vivo poprawiał
własnoœci mechaniczne i ogólnš kondycję skóry,
nie wykazujšc przy tym własnoœci drażnišcych.

Prowadzone sš prace nad możliwoœciš zastosowania innych
kompleksów peptydowo-miedziowych.

Copper preparations in skin care cosmetics

Key words: Cu-GHK, copper peptide, copper skin care,
copper cosmetics

One of the newest tendencies in care cosmetic is using microelements in
the shape of complexes compounds with endogen compounds. Most
interesting results were achieved in case of double valuable copper
with Tripeptide Glycyl-L-Histidyl-L-Lysine (Cu-GHK). This compound pays
main role in many physiological processes, e.g. involving with tissue
skin renewal and healing regulations. Cu-GHK used in cosmetic creams in
tests in vivo improved mechanic properties and general condition of
skin, not showing irritating properties within.

There are studies going on possibility of using other peptide-copper
complexes.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku