Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena działania trzech dostępnych na rynku zestawów PRP/PRF

Ocena działania trzech dostępnych na rynku zestawów PRP/PRF
Słowa kluczowe: EZPRF, PRP, PRF, leukocyty, monocyty, fibryna, płytki krwi, stężenie, wirowanie
Zabiegi na bazie osocza bogatopłytkowego (PRP) i fibryny bogatopłytkowej (PRF) są coraz bardziej popularne i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, także w estetyce lekarskiej. PRP/PRF pozyskuje się z krwi pacjenta, a następnie podaje w jego skórę. Niniejsze badanie miało na celu porównanie wybranych parametrów dotyczących PRP/PRF; porównano trzy różne rodzaje zestawów: EZPRF, zestaw PRP 1R i PRP 2E oraz ich dopasowane wirówki. Podstawą każdego testu był pomiar płynu będącego punktem odniesienia (cała krew) i stężenie płytek w PRP/PRF, określenie liczby białych krwinek, czerwonych krwinek, objętości oraz dodatkowo stężenia fibrynogenu w PRP/PRF. Każda probówka została odwirowana zgodnie z właściwym protokołem. Po odwirowaniu PRP i PRF zostały pobrane zgodnie z wytycznymi.
Jako że brakuje powszechnie znanych opinii na temat różnic między danymi dotyczącymi terapeutycznych zastosowań PRP/PRF, lekarze dowolnie wybierają parametry bardziej istotne dla własnej praktyki.

Performance evaluation of three PRP/PRF kits
Key words: EZPRF, PRP, PRF, leucocytes, monocytes, fibrin, platelets, concentration, centrifugation Platelet-Rich Plasma (PRP) and Platelet-Rich
Fibrin (PRF) belong to a branch of regenerative medicine, where PRP/PRF were made from patient’s own blood and then grafted back autologously. Currently, treatments are becoming more and more popular and are used in many areas as well as in medical aesthetics. This study was set to compare some of the metrics of PRP/PRF; compares three different PRP/PRF kits: EZPRF, PRP1R and PRP2E with their designated centrifuges. For each test scenario, baseline (whole blood) and PRP/PRF platelet count, white cell count, red cell count and volume will be measured. The fibrinogen concentration in the PRP/PRF will be also measured. Each tube was centrifuged according to the proper protocol. After centrifugation, PRP and PRF were taken in accordance with guidelines.
As there is a lack of commonly known opinions on the differences between data regarding therapeutic applications of PRP / PRF, doctors freely choose parameters that are more important for their own practice.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku