Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Diagnostyka i leczenie bielactwa nabytego

Diagnostyka i leczenie bielactwa nabytego
Słowa kluczowe: bielactwo nabyte, inhibitory kalcyneuryny, fototerapia, przeszczepy naskórkowe techniką suction blister
Bielactwo nabyte (vitiligo) jest ogólnoustrojową, idiopatyczną chorobą dotyczącą 0,5–4% ogółu populacji. Chociaż choroba ta nie należy do schorzeń zagrażających życiu, to jednak ze względu na przewlekły charakter oraz fakt, że stanowi istotny defekt kosmetyczny, szczególnie jeśli dotyczy odsłoniętych części ciała, może wywierać silny wpływ na stan psychiczny, poczucie własnej wartości i samoocenę pacjentów. Mimo przeprowadzenia licznych badań mających na celu ustalenie czynnika (lub czynników) prowadzących do rozwoju choroby, jej patogeneza pozostaje wciąż niewyjaśniona. Wybór metody leczenia powinien uwzględniać postać i aktywność choroby, wiek pacjenta, możliwości repigmentacji oraz przeciwwskazania do danej metody leczenia.

Diagnosis and treatment of vitiligo
Key words: vitiligo, calcineurin inhibitors, phototherapy, suction blister epidermal graft
Vitiligo occurs relatively often, affecting 0.5% to 4% of the general population. Although vitiligo is not a life-threatening medical condition, due to its chronic nature and the fact that it represents a significant cosmetic defect, especially if affecting exposed parts of the body, it can have a strong influence on patient's mental state and self-esteem.
Despite numerous studies carried out in order to determine the factor (or factors) that lead to the development of this disease, its pathogenesis remains unclear. Type and disease activity, the age of the patient, the possibilities of repigmentation and contraindications should be taken into account in the selection of patients eligible for treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku