Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności terapii Plasma Complex w przebudowie tkanki skóry – obrazowanie przy użyciu ultradźwięków wysokiej częstotliwości

Ocena skuteczności terapii Plasma Complex w przebudowie tkanki skóry – obrazowanie przy użyciu ultradźwięków wysokiej częstotliwości
Słowa kluczowe: Plasma Complex, gęstość akustyczna skóry, fibryny, ultradźwięki wysokiej częstotliwości
Starzenie się skóry jest naturalnym procesem biologicznym. W XXI w. stale rośnie grupa osób regularnie korzystających z lekarskich zabiegów estetycznych, w tym coraz częściej z terapii autologicznych. Celem niniejszej pracy była ocena gęstości akustycznej skóry u pacjentów poddanych terapii autologicznej Plasma Complex. Badaniu autor poddał pięć osób. U każdego pacjenta w okresie trzech miesięcy wykonano serię trzech zabiegów Plasma Complex, w odstępach 4–5-tygodniowych. Podczas zabiegu pobierano z żyły łokciowej krew i odwirowywano ją w celu pozyskania frakcji fibryny strukturalnej S-PRF oraz fibryny I-PRF. Pozyskane frakcje podawano w formie iniekcji w okolice łuku jarzmowego, bruzdy nosowo-wargowej i kącików ust. Przed każdym zabiegiem wykonano pomiary gęstości skóry w miejscach poddawanych procedurze, z użyciem aparatu Dub SkinScanner 75 z głowicą 75 MHz. Po drugim zabiegu u wszystkich badanych pacjentów zaobserwowano poprawę gęstości akustycznej skóry, co świadczy o tym, że terapia Plasma Complex może skutecznie wzbudzić proces regeneracji tkankowej. Badanie jest początkiem dalszych obserwacji klinicznych.

Evaluation of the effectiveness of Plasma Complex therapy in remodeling of the skin - tissue controlled by high frequency ultrasound
Key words: Plasma Complex, acoustic density of the skin, fibrins, highfrequency ultrasounds
Aging of the skin is a natural biological process. In the 21st century, a group of people regularly using aesthetic procedures, including more often autologous therapies, it's growing.
The aim of the study was evaluation of the acoustic density of the skin in patients subjected to Plasma Complex autologous therapy. Five people were examined, each patient underwent a series of three Plasma Complex treatments within three months, at intervals of approximately 4-5 weeks.
During the procedure, blood was collected from the elbow vein and centrifuged to obtain the S-PRF structural fibrin fraction and I-PRF fibrin. Fractions were given in the form of injections into the vicinity of the zygomatic arch, nasolabial furrow and corners of the mouth. Before each treatment, the skin density was measured in the places subsequently subjected to the procedure, using the Dub SkinScanner 75 with a 75 MHz.
The study showed an improvement in the acoustic density of the skin after the second treatment in all examined patients, which indicates that Plasma Complex therapy can effectively arouse the process of tissue regeneration. The study is the beginning of further clinical observations.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku