Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Aspekty epidemiologiczne i kliniczne rumienia guzowatego w oparciu o 5-letnią analizę retrospektywną

Aspekty epidemiologiczne i kliniczne rumienia guzowatego w oparciu o 5-letnią analizę retrospektywną
Słowa kluczowe: rumień guzowaty, etiologia, epidemiologia, aspekty kliniczne, leczenie
Wstęp: Rumień guzowaty (erythema nodosum, EN) charakteryzuje się obecnością bolesnych, twardych guzów zapalnych, zwykle na powierzchniach wyprostnych podudzi. Może być idiopatyczny lub powiązany z różnymi czynnikami wyzwalającymi.
Celem pracy jest retrospektywna analiza aspektów epidemiologicznych i klinicznych oraz możliwych czynników etiologicznych u pacjentów z EN.
Materiał i metody: Analizie poddano dokumentację pacjentów hospitalizowanych z powodu EN w klinice autorów w latach 2010-2015. Wyniki poddano analizie statystycznej testem Chi-kwadrat.
Wyniki: W podanym okresie hospitalizowano 74 pacjentów z EN, 63 (85%) kobiet i 11 (15%) mężczyzn w wieku 8–84 lata. U 49% osób był to pierwszy epizod EN. Przed hospitalizacją chorzy stosowali antybiotyki (66%), niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ (25%) i leczenie hormonalne (15%). Objawy prodromalne wystąpiły w 55% przypadków: ból stawów (36%), infekcje dróg oddechowych (31%), gorączka (26%). Najczęstszą lokalizacją była powierzchnia wyprostna podudzi (73%). Ponad 50% pacjentów miało nadwagę lub otyłość. Współwystępowały: inne dermatozy (> 30%), choroby układu krążenia (21,6%), choroby tarczycy (16%), przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych (11%), cukrzyca i sarkoidoza (po 6,7%). Badania laboratoryjne wykazały: podwyższone parametry stanu zapalnego (71%), dodatnie przeciwciała przeciwko Borrelia burgdoferi (36%), Mycoplasma pneumoniae (33%), Chlamydia pneumoniae (22%), podwyższenie poziomu ASO (29%). Badanie RTG klatki piersiowej wykazało nieprawidłowości w 53,6% przypadków. Pacjentów leczono ogólnie antybiotykami (74%), NLPZ (48,6%) i glikokortykosteroidami (15%).
Wnioski: Analiza potwierdziła, że EN częściej dotyczy osób młodych, występuje częściej zimą i jesienią. Choruje prawie 6-krotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Główne przyczyny to przyjmowane leki i infekcje górnych dróg oddechowych; objawami prodromalnymi są głównie bóle stawów. Odnotowano znamiennie częstsze współwystępowanie z EN chorób tarczycy, przewlekłego zapalenia migdałków i sarkoidozy. Mimo zwykle idiopatycznego charakteru, wskazana jest diagnostyka w celu wykrycia ewentualnych przyczyn i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Epidemiological and clinical aspects of erythema nodosum based on 5-year retrospective analysis
Key words:erythema nodosum, etiology, epidemiology, clinical aspects, treatment
Introduction: Erythema nodosum (EN) is characterized by painful, firm nodules, usually on the extensor surfaces of the lower legs. EN occurs in association with various triggers or it may be idiopathic.
Aim of the study: A retrospective analysis of epidemiological, clinical aspects and possible etiological factors among patients with erythema nodosum.
Materials and methods: Records of the patients hospitalized in the Department of Dermatology in Bialystok in the years 2010-2015 were analyzed. The data were analyzed using Chi-squared test.
Results: In the analyzed period 74 patients were hospitalized with EN, 63 females (85%) and 11 males (15), ranged from 9 to 84 years. In 49% of people it was the first episode of EN. Before hospitalization patients were treated with antibiotics (66%), NSAIDs (25%) and hormonal contraception (15%). The prodrome occurred in 55% cases, the most often was the joints pain (36%), then infections of the respiratory tract (31%), fever (26%). The most common localization were the extensor surfaces of the lower legs (73%). 40 patients (55%) were overweight or obese. Comorbidities were other dermatoses (over 30%), cardiovascular system diseases (21,6%), thyroid gland diseases (16%), chronic tonsillitis (11%), diabetes mellitus, sarcoidosis (equally 6,7%). Laboratory tests demonstrated elevated inflammatory markers (71%), positive tests for M. pneumoniae (33%), B. burgdorferi (36%), Ch. Pneumoniae (22%), raised value of ASO (29%). Chest X-ray in 53,6% of cases showed abnormalities. Most patients were treated systemically with antibiotics (74%), NSAIDs (48,6%), glucocorticoids (15%).
Conclusions: The analysis confirmed that EN affects more young adults and almost 6 times more often women than men and in winter and autumn. Most common causes were drugs and upper respiratory tract infections and of prodrome symptoms joint pain. Significantly more frequent co-occurrence with thyroid disease, chronic tonsillitis and sarcoidosis has been reported. Despite the usual idiopathic nature, it is advisable to carry out diagnostics in order to detect possible causes and implement appropriate treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku