Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Korekcja twarzy i szyi w praktyce chirurga plastyka

Korekcja twarzy i szyi w praktyce chirurga plastyka
Słowa kluczowe: lifting twarzy i szyi
Jeszcze niedawno pojęcie „lifting twarzy” stanowiło synonim zabiegu chirurgicznego. Obecnie, w dobie medycyny anti-aging, powszechnie używa się go z odpowiednim uzupełnieniem w celu opisania zabiegów estetycznych z zastosowaniem nici, fal radiowych, ultradźwięków, wypełniaczy itp. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na podstawy anatomii prawidłowej twarzy i szyi, która jest fundamentem zrozumienia zmian morfologicznych zachodzących w procesie starzenia się. Znajomość anatomii oraz mechanizmów działania poszczególnych ww. metod liftingu twarzy pozwala na przewidzenie, jakie są możliwości uzyskania powierzchowpoprawy przy zastosowaniu konkretnej metody. Artykuł, w oparciu o doświadczenie własne autora oraz piśmiennictwo, szerzej omawia metody chirurgiczne liftingu, przybliżając podstawy kwalifikacji pacjentów do zabiegu, szczegóły techniki operacyjnej, nieuniknione następstwa oraz ryzyko wystąpienia powikłań. Lekarz wykonujący lifting chirurgiczny twarzy i szyi musi liczyć się z faktem, że większość jego pacjentów była poddawana wcześniej zabiegom małoinwazyjnym, a fakt ten może mieć wpływ na podejmowanie decyzji chirurgicznych.

Face and neck correction in the practice of a plastic surgeon
Key words: face and neck lift
Until recently, the concept of face lifting was synonymous with surgery. Currently, in the age of "anti-aging" medicine, the word "facelift" is commonly used to describe treatments using hyaluronic acid, threads, radio waves, ultrasounds or lasers. The article aims to familiarize readers with the anatomy of the correct face and neck, which are the foundation
for understanding morphological changes in the aging process. Knowledge of the anatomy and mechanisms of action of the above-mentioned face lifting methods allows us to imagine the potential for improvement when using a particular method. Based on the author's own experience and the lite rature, the article discusses the surgical methods of facelift, introducing historical aspects, the basis for qualifying patients to surgery, details of surgical technique, inevitable consequences and the risk of complications. From the point of view of a plastic surgeon, a physician performing face and neck surgical lifting must take into account the fact that the majority of his patients have undergone previous minimally invasive procedures, and this fact may have an impact on making surgical decisions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku