Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Bariera jelitowa w łuszczycy

Bariera jelitowa w łuszczycy
Słowa kluczowe: bariera jelitowa, łuszczyca, metabolity bakteryjne, mikrobiom, zapalenie
Łuszczyca jest przewlekłą i nawrotową chorobą ogólnoustrojową o podłożu zapalnym. Coraz więcej badań wskazuje na znaczenie zaburzeń budowy i funkcji bariery jelitowej w patogenezie choroby.
Zwiększoną przepuszczalność błony śluzowej jelit w łuszczycy potwierdzają zarówno bezpośrednie badania absorpcji oligosacharydów, jak i pośrednie testy oceniające stężenie markerów integralności.
U pacjentów z łuszczycą stwierdza się podwyższone stężenie klaucyny-3 oraz jelitowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe, które dodatnio korelują z aktywnością choroby i nasileniem stanu zapalnego. Przez uszkodzoną barierę jelitową dochodzi do translokacji bakterii, ich antygenów i metabolitów ze światła przewodu pokarmowego do krwi. Przyczynia się to do lokalnego stanu zapalnego w ścianie jelit, który dalej uszkadza barierę oraz ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, która może wiązać się z nasileniem łuszczycy. To „błędne koło” zaburzeń bariery jelitowej i zapalenia najprawdopodobniej odpowiada za częstsze występowanie objawów ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów łuszczycowych i stwierdzane u nich zaburzenia wchłaniania. Modyfikacja diety oraz mikrobiomu wyznacza obiecujący kierunek badań dla nowych terapii.

Intestinal barrier in psoriasis
Key words: intestinal barrier, psoriasis, bacterial metabolites, microbiome, inflammationsis
Psoriasis is a chronic and recurrent systemic inflammatory disease. A growing number of evidence indicate the importance of structural and functional abnormalities of the intestinal barrier in the pathogenesis of psoriasis. Increased permeability of the intestinal mucosa in psoriasis is confirmed by direct oligosaccharide absorption tests as well as by indirect tests assessing the concentration of integrity markers. Patients with psoriasis have elevated concentration of claucin-3 and intestinal fatty acid binding protein that positively correlate with disease activity and systemic inflammation.
The damaged of gut barrier leads to the translocation of bacteria, their antigens and metabolites from the gastrointestinal tract into the blood. This contributes to local inflammation in the intestinal wall, which further damages the barrier and the systemic inflammatory response that may be associated with severity of psoriasis. This "vicious circle" of intestinal barrier disorders and inflammation may be responsible for the higher incidence of gastrointestinal symptoms and absorption abnormalities in patients with psoriasis. Modification of diet and microbiome is a promising direction for new treatments options.dermoscopic features.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku