Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Porokeratozy –

Porokeratozy

nr 3
(26)/maj-czerwiec 2003

Porokeratozy

Słowa kluczowe: porokeratozy, etipatogeneza,
diagnostyka, leczenie, dyspensaryzacja

Artykuł przeglšdowy poœwięcony jest schorzeniom z grupy porokeratoz. Sš
to rzadkie, heterogeniczne genetycznie schorzenia, których
etiologia nie została całkowicie wyjaœniona, charakteryzujšce się
różnymi formami klinicznymi i zaburzeniem keratynizacji
wskutek obecnoœci keratynocytów klonalnych o dużej zdolnoœci
przechodzenia w raka kolczystokomórkowego. Majš
różne formy kliniczne. Pierwotnš zmianš klinicznš jest dla
wszystkich postaci grudka rozrastajšca się obwodowo i przechodzšca w
lekko zanikowe ognisko z białawš obwódkš na brzegu, na
którym przy bardziej szczegółowym badaniu można
zauważyć typowe wgłębienie - podwójnš krawędŸ na całym
obwodzie. Kluczowym rozpoznaniem histopatologicznym jest słupkowato
zagłębiona w naskórek parakeratotyczna blaszka rogowa.

Analizowane sš zależnoœci etiopatogenetyczne i możliwoœci leczenia
porokeratoz. Sš to rzadkie schorzenia, przy których w
przypadku podejrzenia klinicznego konieczne jest potwierdzenie diagnozy
przez badanie histopatologiczne. Przy słonecznych postaciach choroby
zaleca się ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym, a we
wszystkich postaciach dobrze jest chorych poddać obserwacji ze względu
na możliwoœć zezłoœliwienia zmian.

Porokeratoses

Key words: porokeratoses, etiopathogenesis, diagnostics,
treatment, dispensarisation

In this survey-like article, the work deals of the protokeratosis
group. Protokeratoses are rare and genetically heterogenous
dermatological diseases of not quite clear etiology, characterised by
various clinical forms and the disturbance of keratinisation due to the
presence of clonal keratinocytes with a high potential of the
transition into spinocellular carcinome. They are of various clinical
forms. The primary clinical lesion with all the forms is papula,
extending into the periphery and resulting into a weakly atrophic focus
with a light-blue edge on the periphery, in which, at closer
examination, in is possible to identify a typical groove - a double rim
within its entire extent. The key hsitopathological finding is into the
epidermis penetrated parakeratonic cornoid plate in a column-like
manner. Etiopathogenic elations are analysed, as well as the
possibilities of the treatment of porokeratoses. This is a rare
disease, in which, in case of clinical suspicion, confirmation of the
diagnosis is necessary by histological examination. With actinic forms
of the disease, protection is indicated against sunshine and pactically
with all the forms it is advisable to dispensarize the patients due to
possible malignation of lesions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku