Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Indywidualizacja leczenia trądziku pospolitego

Indywidualizacja leczenia trądziku pospolitego
Słowa kluczowe: trądzik pospolity, leczenie trądziku
Trądzik pospolity (acne vulgaris) należy do najczęstszych dermatoz. Dotyczy około 80% populacji między 11. a 30. r.ż. U około 15% pacjentów przebieg choroby jest ciężki i wymaga leczenia dermatologicznego. Na etiopatogenezę trądziku mają wpływ pewne czynniki genetyczne, nadmiar androgenów w skórze, dieta (lipidy i pokarmy o wysokim indeksie glikemicznym). Nie można pominąć roli Propionibacterium acnes, lecz tylko w odniesieniu do funkcji prozapalnej.
Głównym celem leczenia trądziku jest likwidacja lub złagodzenie objawów i zapobieganie powstawaniu blizn. Bardzo ważną rolę wspomagającą leczenie odgrywa pielęgnacja skóry. Holistyczne podejście obejmuje też uwzględnienie nawyków żywieniowych. Aby zmniejszyć ryzyko nawrotu i wydłużyć czas remisji, istotne jest leczenie podtrzymujące.
W leczeniu miejscowym zaleca się stosowanie łączne lub naprzemienne leków o różnych mechanizmach działania. Opiera się ono na połączeniu antybiotyków (klindamycyny lub erytromycyny) z takimi substancjami jak nadtlenek benzoilu, tretynoina, izotretynoina, adapalen bądź kwas azelainowy. W leczeniu podtrzymującym stosuje się przeważnie retinoidy, nadtlenek benzoilu i kwas azelainowy.
Terapia skojarzona z zastosowaniem preparatów jednoskładnikowych daje możliwość dostosowania leczenia miejscowego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Individualization of acne vulgaris treatment
Key words: acne vulgaris, acne treatment
Acne vulgaris (acne vulgaris) is one of the most common dermatoses. Approximately 80% of the population between 11 and 30 years old. In about 15% of patients, the course of the disease is severe and requires dermatological treatment. Some genetic factors, excess of androgens in the skin, diet (lipids and foods with a high glycemic index) influence the etiopathogenesis of acne. The role of Propionibacterium acnes cannot be overlooked, but only in relation to the pro-inflammatory function.
The main purpose of acne treatment is to eliminate or alleviate symptoms and prevent scarring. Skin care plays a very important supporting role. A holistic approach also includes taking into account eating habits. To reduce the risk of recurrence and increase remission time, supportive care is important.
For local treatment, the use of combined or alternating drugs with different mechanisms of action is recommended. It is based on a combination of antibiotics (clindamycin or erythromycin) with such substances as benzoyl peroxide, tretinoin, isotretinoin, adpalene or azelaic acid. Retinoids, benzoyl peroxide and azelaic acid are usually used for maintenance therapy.
Combination therapy with the use of one-component preparations gives the possibility of adapting local treatment to the individual needs of the patient.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku