Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie lasera CO2 jako metody alternatywnej w leczeniu torbieli nabłonkowych. Opis przypadków

Zastosowanie lasera CO2 jako metody alternatywnej w leczeniu torbieli nabłonkowych. Opis przypadków
Słowa kluczowe: torbiele naskórkowe, prosaki, torbiele mosznowe, laser CO2, leczenie chirurgiczne
Torbiele są patologicznymi przestrzeniami w obrębie tkanki wypełninymi płynem lub treścią galaretowatą, otoczonymi – w przypadku torbieli prawdziwych – nabłonkiem, w przypadku torbieli rzekomych – tkanką łączną lub ziarniniakową.
Cysty naskórkowe stanowią najczęściej występującą odmianę torbieli nabłonkowych. Mają one postać pojedynczych lub mnogich spoistych guzków o średnicy 3–20 mm, wypełnionych masami keratynowymi z centralnie umiejscowionym drobnym otworem w części szczytowej. Występują w różnych grupach wiekowych, częściej w populacji męskiej. Nawracające zakażenia torbieli, ich włóknienie i bliznowacenie stanowią dla pacjentów istotny problem estetyczny i zdrowotny, będący przyczyną wizyt w poradniach dermatologicznych i chirurgicznych. Szczególnie trudne umiejscowienie w obrębie skóry twarzy bądź narządów płciowych, a także obecność mnogich zmian skłaniają do poszukiwania metod alternatywnych w stosunku do klasycznego leczenia chirurgicznego.
Wykorzystanie lasera CO2 pozwala na skrócenie czasu zabiegu przy uzyskaniu równie zadowalających efektów estetycznych.
Autorzy prezentują przypadki pacjentów z torbielami naskórkowymi, zmianami typu milia en plaque i torbielami w obrębie skóry narządów płciowych, w których to przypadkach leczenie laserem CO2 przyniosło korzystne efekty estetyczne.

The use of a CO2 laser as an alternative method to surgical intervention in the treatment of epidermal cysts- case report
Key words: epidermal cysts, milia, scrotal cysts, CO2 laser, surgical treatment
Cysts are cavities within the tissue surrounded – in the case of real cysts - by epithelium, in the case of pseudocysts – by connective tissue or granulomatous tissue. Epidermal cysts are the most common kind of epithelial cysts. They have the form of single or multiple cohesive nodules with a diameter of 3-20 mm filled with keratin masses with a centrally located small hole in the apical part. They occur in various age groups, more often in the male population.
Recurrent cyst infections, their fibrosis and scarring are a significant aesthetic and health problem for patients, which is the reason for seeking medical consultations in dermatological and surgical clinics. Particularly difficult placement within the skin on the face or genitals and the presence of multiple lesions inclines to search for alternative methods to conventional surgical treatment.
The use of a CO2 laser allows for shorter treatment time while achieving satisfactory aesthetic effects. We present cases of patients with epidermal cysts, milia en plaque lesions and cysts located within the genital skin, in whom CO2 laser treatment has had beneficial aesthetic effects.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku