Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Fotostarzenie i karcynogeneza – mechanizmy i przeciwdziałanie

Fotostarzenie i karcynogeneza – mechanizmy i przeciwdziałanie
Słowa kluczowe: fotostarzenie, fotokancerogeneza, mechanizm, leczenie
Proces starzenia skóry może być nasilony działaniem promieni UV pochodzących ze słońca lub źródeł sztucznych. Powodują one produkcję wolnych rodników tlenowych (ROS) w skórze, co prowadzi do uszkodzenia oksydacyjnego, wzrostu aktywności hialuronidazy i metaloproteinaz (MMP), co skutkuje uszkodzeniami kolagenu oraz wzrostem aktywności elastazy. Klinicznie efektami tych procesów są utrata elastyczności skóry, tkanki podskórnej i mięśni, szorstkość naskórka i wytworzenie zmarszczek. Histologicznie dochodzi do pogrubienia warstwy rogowej, ścieńczenia żywych warstw naskórka, wygładzenia granicy skórno-naskórkowej oraz ujednostajnienia kolagenu.
Nowy problem to fotostarzenie wywołane uszkodzeniem nerwów czuciowych skóry. Czynnik wzrostu nerwów pochodzenia skórnego (NGF) i neuropeptydy mogą odgrywać tu kluczową rolę. Pod wpływem UV wzrasta produkcja NGF i neuropeptydów (CGRP, SP) o działaniu prozapalnym, przeciwapoptotycznym i proliferacyjnym – wraz z ich zdolnością immnosupresyjną może to przyczynić się do rozprzestrzeniania nowotworowych komórek w obrębie skóry z przewlekłym uszkodzeniem słonecznym. W fotostarzeniu i fotokarcynogenezie dochodzi pod wpływem UV do powstawania dimerów tyminowo-tymidynowych, czego następstwem jest utrata białka P-53, strażnika genomu hamującego powstawanie komórek nowotworowych poprzez wymuszanie apoptozy.
Podstawą przeciwdziałania ww. procesom są fotoochrona oraz systemy naprawcze DNA (fotoliaza, dimercina). Udowodnione klinicznie zostało działanie retinoidów (izotretynoina ogólnie bądź retinoidy zewnętrzne). Dowiedziono roli substancji przeciwzapalnych, takich jak aspiryna i niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Istotne jest umiejętne korzystanie z dobrodziejstw światła UV połączone z prewencją i wczesnym usuwaniem/zmniejszaniem uszkodzeń powstałych pod jego wpływem w różnych warstwach skóry.

Photoaging and carcinogenesis – mechanisms and prevention
Key words: photoaging, photocarcinogenesis, mechanism, treatment
The skin aging process may be intensified by UV rays from the sun or artificial sources. Ultraviolet causes the production of reactive oxygen species (ROS) in the skin, which lead to oxidative damage, an increase in hyaluronidase activity, an increase in metalloproteinase (MMP) activity, which results in collagen damage and an increase in elastase activity.
The clinical effects of these processes are loss of elasticity of the skin, subcutaneous tissue and muscles, roughness of the epidermis and the formation of wrinkles. Histologically thickening of the stratum corneum, thinning of the epidermal layers, smoothing of the cutaneous and epidermal border, uniformity of collagen (elastosis and fragmentation of collagen and elastic fibers).
A new problem is photoaging caused by damage to the sensory nerves of the skin. Skin-derived nerve growth factor (NGF) and neuropeptides can play a key role in this process. Under the influence of UV, the production of NGF and neuropeptides (CGRP and SP) with pro-inflammatory, anti-apoptotic and proliferative effects increases - together with their immunosuppressive ability, this may contribute to the spread of cancerous cells within the skin with chronic sun damage. In photoaging and photocarcinogenesis, under the influence of UV, thymine-thymidine dimers are formed, which results in the loss of the P-53 protein, a guard of the genome that inhibits the formation of cancer cells by forcing apoptosis.
The basis for counteracting the above processes are photo-protection and DNA repair systems (e.g. photo-lyase and dimercin). The effect of retinoids (systemic isotretinoin or external retinoids) has been clinically proven. The role of anti-inflammatory substances such as aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs has also been proven.
It is important to skillfully use the benefits of UV light with simultaneous counteracting its negative effects by preventing and early removal/reduction of damage caused by it in various layers of the skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku