Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena funkcji barierowej naskórka po zastosowaniu emulsji zawierającej diosgeninę, sukralfat, prebiotyk oraz srebro koloidalne

Ocena funkcji barierowej naskórka po zastosowaniu emulsji zawierającej diosgeninę, sukralfat, prebiotyk oraz srebro koloidalne
Słowa kluczowe: korneoterapia, sukralfat, diosgenina, inulina
Wraz z zasobem prac badawczych rośnie dziś rozumienie procesów zachodzących w warstwie rogowej naskórka i ich znaczenia dla organizmu, a korneobiologia ma szeroki zasięg. Działania prewencyjne, mające na celu poprawę funkcji barierowej naskórka i jego nawilżenie nabierają nowego znaczenia. Celem opisanego badania było sprawdzenie, czy emulsja zawierająca substancje aktywne: diosgeninę, sukralfat, inulinę i srebro koloidalne wykazuje działanie korneonaprawcze. Zbadano in vitro synergię działania fito-diosgeniny i sukralfatu na proliferację komórek naskórka oraz komórek skóry właściwej. Oceniono też in vitro wpływ prebiotyku i srebra koloidalnego na biofilm bakteryjny. Uzyskane wyniki pokazały, że sukralfat i diosgenina działają synergicznie i powodują wzrost proliferacji komórek naskórka i fibroblastów. Inulina selektywnie stymuluje wzrost organizmów o korzystnym wpływie na funkcjonowanie naskórka, a jony srebra ograniczają wzrost bakterii potencjalnie chorobotwórczych. W badaniach in vivo z udziałem pacjentów uzyskano poprawę gładkości i mikrorzeźby skóry. Badanie USG potwierdziło poprawę struktury i grubości naskórka. Niezależne badanie kliniczne przeprowadzone przez lekarza dermatologa potwierdziło bezpieczeństwo i skuteczność badanego preparatu u pacjentów ze zmianami po zabiegach wiążących się z przerwaniem ciągłości naskórka – przyśpieszał regenerację, zmniejszał suchość skóry i jej zaczerwienienie. Badany preparat może być polecany jako uzupełnieniający w odbudowie funkcji barierowych naskórka.

Assessment of the epidermal barrier function after using an emulsion containing diosgenin, sucralfate, prebiotic and colloidal silver
Key words: corneotherapy, sucralfate, diosgenin, inulin
Along with the resource of researches, understanding of processes in the stratum corneum and their significance for the body is growing and corneobiology has a wide range. Preventive measures to improve the barrier function of the epidermis and its hydration take on a new meaning. The purpose of this study was to check whether the emulsion containing the active substances: diosgenin, sucralfate, inulin and colloidal silver showed corneo-repairing action. The synergy of phyto-diosgenin and sucralfate on the proliferation of epidermal and dermal cells was investigated. The in vitro effect of prebiotic and colloidal silver on bacterial biofilm was also assessed. Results showed that sucralfate and diosgenin act synergistically and cause an increase in the proliferation of epidermal cells and fibroblasts. Inulin selectively stimulates the growth of organisms with a beneficial effect on the functioning of the epidermis, and silver ions limit the growth of potentially pathogenic bacteria. In vivo studies showed an improvement in skin smoothness and micro-sculpture. Ultrasound confirmed the improvement of epidermis structure and thickness. An independent clinical study conducted by a dermatologist confirmed the safety and efficacy of the tested preparation in patients with changes after procedures involving discontinuation of continuity epidermis - accelerated regeneration, reduced skin dryness and redness. Tested preparation can be recommended as a complementary in the reconstruction of the epidermal barrier functions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku