Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Świerzb – problem medyczny i społeczny

Świerzb – problem medyczny i społeczny
Słowa kluczowe: świerzb, świerzbowiec ludzki, świąd, permetryna, iwermektyna
Świerzb jest chorobą zakaźną wywołaną przez pajęczaka – świerzbowca ludzkiego. Szacuje się, że na świecie na świerzb choruje 300 milionów osób rocznie, co stanowi istotny problem medyczny. Choroba może dotyczyć wszystkich grup społecznych, bez względu na wiek, płeć, rasę oraz status społecznoekonomiczny. Coraz częściej świerzb występuje u osób zachowujących standardy higieniczne, określany jest jako tzw. świerzb osób lubiących czystość. Wyróżniamy postać klasyczną i postać hiperkeratotyczną świerzbu. Do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez bezpośredni kontakt, rzadziej za pośrednictwem przedmiotów. Cechą charakterystyczną jest świąd, który nasila się w porze nocnej. Typowymi zmianami są nory świerzbowcowe obecne w warstwie rogowej naskórka. Ponadto można zaobserwować grudki, przeczosy, nadżerki. W niektórych przypadkach rozpoznanie świerzbu bywa trudne. O rozpoznaniu oraz włączeniu odpowiedniego leczenia zazwyczaj decyduje obraz kliniczny oraz dane z wywiadu, gdyż znalezienie pasożyta nie jest łatwe. Wystąpienie podobnych objawów u innych członków rodziny, może pomóc w ustaleniu prawidłowego rozpoznania. Świerzb hiperkeratotyczny jest rzadko spotykany, zazwyczaj dotyczy osób z zaburzeniami odporności, między innymi zakażonych wirusem HIV lub leczonych immunosupresyjnie. Nieleczony świerzb może trwać miesiącami, a nawet spowodować groźne powikłania takie jak: choroby serca, nerek, posocznicę.
Rekomendowanym leczeniem jest: 5% permetryna w kremie oraz doustna iwermektyna. Wdrożenie odpowiedniego leczenia, powoduje całkowite ustąpienie choroby w krótkim czasie.

Scabies – medical and social problem
Key words: scabies, Sarcoptes scabiei, pruritus, permethrin, ivermectin
Scabies is an infectious disease caused by an arachid – Sarcoptes scabiei. It is estimated that worldwide there are 300 million cases of scabies per year, which poses a significant medical problem. The disease concerns all social groups – age, sex, race, or socioeconomic status notwithstanding.
Scabies has become more and more prevalent among people who maintain high hygienic standards, which is referred to as the so-called scabies of the cleanly. We discern between classical and crusted scabies. The infection is usually caused by direct contact, less often via items. A characteristic feature is the itching, which intensifies at night. Typical changes consist of burrows present in the stratum corneum. Moreover, one can observe papules, excoriations and erosions. In some cases, it might be difficult to recognize scabies. Selection and application of an appropriate treatment usually depends on the clinical picture and interview data, since it is not easy to determine the presence of the parasite. The occurrence of similar symptoms for other family members might aid with arriving at the correct diagnosis. Crusted scabies is rarely encountered and it usually affects people with immune disorders, i.a., infected with HIV or treated with immunosuppressants. Untreated scabies may persist for months and lead to dangerous complications such as heart diseases, kidney diseases, and sepsis. The recommended treatment consists in the usage of permethrin 5% cream and oral ivermectin. Application of an appropriate treatment leads to complete resolution in a short time.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku