Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi – analiza przypadków własnych

Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi – analiza przypadków własnych

Słowa kluczowe: łuszczyca, umiarkowana i ciężka postać, leczenie biologiczne
Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną, która dotyczy około 2-3% populacji. Zaliczana jest do chorób układowych, gdyż procesy zapalne dotyczą nie tylko skóry, lecz mogą także odgrywać istotną rolę w powstawaniu wielu chorób współistniejących, np. łuszczycowego zapalenia stawów, chorób sercowo-naczyniowych bądź zespołu metabolicznego. Łuszczyca ma ponadto istotny wymiar społeczny, ponieważ występujące zmiany skórne są przyczyną stygmatyzacji i znacząco obniżają jakość życia chorych. Ostatnie lata przyczyniły się do znacznego postępu w leczeniu łuszczycy, zwłaszcza o umiarkowanym i dużym nasileniu. W Polsce długo oczekiwany program leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej został wprowadzony w 2013 r. na podstawie rozporządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i umożliwił zastosowanie nowoczesnej terapii biologicznej u chorych z najcięższymi postaciami tej dermatozy. Wprowadzenie leków biologicznych umożliwiło wielu chorym uzyskanie długich okresów remisji, a w konsekwencji poprawiło jakość ich życia.
Autorzy przedstawiają doświadczenia własne dotyczące leczenia pacjentów w programie „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”.

Treatment of moderate to severe plaque psoriasis with biological drugs – analysis of own cases

Key words: psoriasis, moderate to severe psoriasis, biological therapy
Psoriasis is a chronic inflammatory disease that affects approximately 2-3% of the population. The disease is classified as a systemic disease, because inflammatory processes affect not only the skin, but can play an important role in the development of many comorbidities, such as psoriatic arthritis, cardiovascular diseases and metabolic syndrome. Psoriasis is also an important social dimension, since appearing lesions are the cause of stigmatization and significantly reduce quality of life. Recent years have contributed to significant progress in the treatment of psoriasis, especially in patients with moderate to severe psoriasis. In Poland, the long-awaited treatment program for severe plaque psoriasis was introduced in 2013 and enabled the use of modern biological therapy in patients with the most severe forms of this dermatosis. The introduction of biological drugs initiated a new era in the treatment of severe forms of psoriasis and enabled many patients to achieve long remissions of the disease, and consequently improved their quality of life.
The authors present their own experiences of patients treated in the program "Treatment of moderate to severe plaque psoriasis".

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku