Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wiedzy na temat medycznych zabiegów estetycznych oraz korzystania z nich – badanie ankietowe w grupach studentów uczelni medycznej, pacjentów i pracowników ochrony zdrowia

Ocena wiedzy na temat medycznych zabiegów estetycznych oraz korzystania z nich – badanie ankietowe w grupach studentów uczelni medycznej, pacjentów i pracowników ochrony zdrowia

Słowa kluczowe: dermatologia estetyczna, lekarskie zabiegi estetyczne, medycyna estetyczna
W ostatnich latach rośnie popularność lekarskich zabiegów estetycznych w różnych grupach wiekowych i zawodowych. Celem pracy było porównanie wiedzy na temat takich zabiegów w grupach: pacjentów Kliniki Dermatologii UM w Poznaniu, studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz pracowników ochrony zdrowia. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą anonimowej ankiety zawierającej 20 pytań dotyczących korzystania z ww. zabiegów, ich zalet, wad oraz ogólnej wiedzy na temat medycyny estetycznej.
W badaniu wzięły udział 163 osoby: 102 studentów, 32 pacjentów oraz 29 pracowników ochrony zdrowia. Korzystanie z lekarskich zabiegów estetycznych zadeklarowało 20 studentów (ze 102), pięciu pacjentów (z 32 ) i 10 pracowników ochrony zdrowia (z 29 badanych). Jako największą zaletę wymieniano korygowanie mankamentów urody, jako wady – ceny oraz skutki uboczne. Największą wiedzą na temat zastosowania lekarskich zabiegów estetycznych, a także skutków ubocznych wykazali się lekarze i studenci.

Assessment of knowledge about medical aesthetic treatments and using them – a questionnaire survey in groups of medical students, patients and healthcare professionals

Key words: aesthetic dermatology, medical aesthetic treatments, aesthetic medicine
In recent years there has been observed growing interest in using aesthetic medicine treatments in various age and professional groups. Aim of the study: To compare knowledge about the procedures among patients of Dermatology department of Poznan University of Medical Sciences, medical students and healthcare professionals.
102 students, 32 patients and 29 healthcare professionals were asked anonymous questionnaire about the use of treatments, their advantages and disadvantages. 19.6% students, 15.6% patients and 34.5% healthcare workers declared the use of treatments. Effective removal of defects was the main advantage, while their price and side effects were the biggest disadvantage. Doctors and students showed the greatest knowledge about application and procedures’ side effects.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku